EU-byrå för samarbete inom brottsbekämpningen – Europol

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 2009/371/RIF om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol)

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

I förordningen inrättas Europol som Europeiska unionens organ med ansvar för brottsbekämpande samarbete mellan EU-länderna.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET FÖR?

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2009/371/RIF av den 6 april 2009 om inrättande av Europeiska polisbyrån (Europol) (EUT L 121, 15.5.2009, s. 37–66).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/794 av den 11 maj 2016 om Europeiska unionens byrå för samarbete inom brottsbekämpning (Europol) och om ersättande och upphävande av rådets beslut 2009/371/RIF, 2009/934/RIF, 2009/935/RIF, 2009/936/RIF och 2009/968/RIF (EUT L 135, 24.5.2016, s. 53–114).

Senast ändrat 14.11.2016