Underhållsskyldighet

Denna förordning täcker gränsöverskridande ansökningar som rör underhållsskyldighet som härrör ur familjeförhållanden. Den fastställer gemensamma regler för hela Europeiska unionen (EU) i syfte att säkerställa indrivning av underhållsbidrag även då den underhållsskyldige eller den underhållsberättigade befinner sig utomlands.

RÄTTSAKT

Rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet.

SAMMANFATTNING

Denna förordning tillhandahåller en serie åtgärder för att underlätta betalning av underhållskrav vid gränsöverskridande situationer. Dessa underhållskrav härrör ur skyldigheten att hjälpa familjemedlemmar. De kan, till exempel, vara i form av underhållsbidrag till ett barn eller till tidigare make/maka efter en skilsmässa.

Förordningen gäller för underhållskrav som uppkommer ur:

Behörighet

Behörighet för att avgöra mål om underhållsskyldighet ligger hos:

Utom då tvisten rör underhållskrav gentemot ett barn som är yngre än arton år, kan parterna, i enlighet med vissa villkor, träffa avtal om att en eller flera domstolar i ett EU-land är behöriga att avgöra den.

När svaranden gör ett svaromål i en domstol i ett EU-land, är denna domstol behörig, om inte den underhållsskyldige bestrider dess behörighet.

Om inget av de tidigare nämnda villkoren uppfyllts, kan tvisten, enligt vissa villkor, föras upp i domstol i ett EU-land som båda parterna kommer ifrån.

I de fall då inget av ovanstående villkor uppfylls kan ansökan föras upp i en domstol i ett EU-land med vilken ärendet har en tillräcklig koppling, såvida inte förfaranden skäligen kan inledas i ett land med vilket tvisten har en direkt koppling.

Så länge den underhållsberättigade fortsätter att bo i det EU-landdär beslutet om underhållsskyldigheten togs, kan inte den underhållsskyldige, utom vid vissa undantag, inleda ett förfarande i syfte att ändra den i ett annat EU-land. Den underhållsberättigade kan dock godkänna att tvisten avgörs av en annan domstol.

Om förfaranden som rör samma parter och rörande samma sak förs upp i domstolar i olika EU-länder, skall behörighet ligga hos den domstol där talan först väcktes.

Oavsett vilken domstol som har grundbehörighet, kan ansökningar om interimistiska åtgärder och säkerhetsåtgärder göras inför domstolar i alla EU-länder.

Erkännande och verkställighet av domar

Ett beslut om underhållsskyldighet i ett EU-land ska erkännas av ett annat EU-land utan några särskilda förfaranden.

De allra flesta EU-länderna är bundna till Haagprotokollet av den 23 november 2007 om tillämplig lag avseende underhållsskyldighet.

Om beslutet fattades i en stat som är bunden av Haagprotokollet från 2007, kan den inte motsätta sig erkännandet

Ifall beslutet togs av en stat som inte är bunden av Haagprotokollet från 2007, kan erkännande nekas i vissa fall. Beslutet kan endast verkställas i en annan stat – om en verkställbarhetsförklaring har erhållits för det i den staten.

I alla fall, kan ursprungsdomstolen förklara en dom tillfälligt verkställbar. Då domen ska verkställas i ett annat EU-land än det som den ursprungligen meddelades i, styrs verkställandet av tillämplig lag i det verkställande EU-landet.

En dom som har meddelats i ett EU-land får inte omprövas i sak i det EU-land där erkännande, verkställbarhet eller verkställighet begärs

Kostnadsfri rättshjälp för ansökningar i underhållsfrågor som gäller personer yngre än 21 år och som härrör ur ett föräldra-barn-förhållande kan ges på begäran, så länge ansökningarna görs genom centrala myndigheter.

Centralmyndigheter

Alla EU-länder ska utse en centralmyndighet med uppgift att hjälpa parterna i upprättandet och indrivandet av underhåll. De ska bland annat översända och ta emot ansökningar fastställda i förordningen och vidta alla nödvändiga åtgärder för att införa eller underlätta införandet av nödvändiga förfaranden.

Centralmyndigheterna samarbetar med varandra, främjar samarbete mellan de behöriga myndigheterna i sitt land och undersöker lösningar på problem som kan uppstå ur tillämpningen av denna förordning. De ska använda sig av det europeiska rättsliga nätverket på privaträttens område i detta syfte.

Slutbestämmelser

Denna förordning ersätter bestämmelserna om underhållsskyldighet i förordning (EG) nr 44/2001 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område . Den ersätter också förordning (EG) nr 805/2004 som skapar en europeisk exekutionstitel för obestridda fordringar , utom för fordringar som rör underhållsskyldigheter som gjorts av EU-länder som inte är bundna av 2007 års Haagprotokoll.

Denna förordning tillämpas sedan den 18 juni 2011.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) No 4/2009

30.1.2009

-

EUT L 7, 10.1.2009

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Rådets beslut 2006/325/EG av den 27 april 2006 om ingående av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Konungariket Danmark om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område [EUT L 120, 5.5.2006].

Rådets beslut 2009/451/EG av den 8 juni 2009 om Förenade kungarikets avsikt att godta rådets förordning (EG) nr 4/2009 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet [EUT L 149, 12.6.2009].

Rådets beslut 2011/220/EU av den 31 mars 2011 om undertecknande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar [EUT L 93, 7.4.2011].

Genom detta beslut skrev EU den 6 april 2011 under Haagkonventionen av den 23 november 2007 som fastställer mellan de underskrivande parterna ett världsomspännande system för indrivande av underhållsfordringar.

Rådets beslut 2011/432/EU av den 9 juni 2011 om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar [EUT L 192, 22.7.2011].

Rådets beslut 2014/218/EU av den 9 april 2014 om ändring av bilagorna I, II och III till beslut 2011/432/EU om godkännande på Europeiska unionens vägnar av Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar [EUT L 113, 16.4.2014].

Genom dessa beslut deponerade unionen den 9 april 2014 sitt instrument om godkännande av konventionen. Konventionen trädde i kraft den 1 augusti 2014 i alla EU-länder utom Danmark. Den ger en övergripande ram för att ta itu med frågor rörande underhållsplikt med andra stater utanför EU som berörs av den.

Senast ändrat den 25.09.2014