Europeiska stödkontoret för asylfrågor

Genom förordning 439/2010 inrättas ett europeiskt stödkontor för asylfrågor, vars syfte är att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna på detta område och hjälpa dem att klara av krissituationer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 439/2010 av den 19 maj 2010 om inrättande av ett europeiskt stödkontor för asylfrågor.

SAMMANFATTNING

Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO) är en EU-myndighet som har varit i drift sedan 2011. Dess funktion är att

Island, Liechtenstein, Norge och Schweiz kommer inom kort att ansluta sig till EASO som associerade länder, när avtalen som har förhandlats fram av EU med vart och ett av dessa länder har ratificerats.

Stärka samarbetet mellan medlemsstaterna i asylfrågor

EASO:s roll på detta område är att

Stöd till medlemsstatersom är utsatta för särskilt tryck

EASO samordnar katastrofhjälp till medlemsstater vars mottagningsanläggningar och asylsystem utsätts för exceptionellt kraftigt tryck, genom att ge tillfälligt stöd och hjälp.

Detta stöd innebär huvudsakligen utplacering av asylstödgrupper i de medlemsstater som efterfrågar det. Dessa stödgrupper ska tillhandahålla expertis rörande tolktjänster, information om ursprungsländerna samt kännedom om handläggning och hantering av asylärenden.

När EASO beslutar att placera ut en eller flera stödgrupper fastställs en verksamhetsplan tillsammans med den ansökande medlemsstaten för att definiera

Medlemsstaterna tillhandahåller stödgruppernas experter och dessa ingår i EASO:s asylinsatser.

Genomförande av det gemensamma europeiska asylsystemet (CEAS)

EASO bidrar till att genomföra det gemensamma europeiska asylsystemet, både inom och utanför EU.

När det gäller den interna dimensionen av det gemensamma europeiska asylsystemet bidrar EASO främst till att

När det gäller den externa dimensionen av det gemensamma europeiska asylsystemet bidrar EASO främst till att

EASO:s struktur och styrning

Styrelsen är EASO:s planerings- och tillsynsmyndighet. Den består av en ledamot per EU-land och associerade länder, två ledamöter från kommissionen och en ledamot från FN:s flyktingkommissariat (UNHCR).

Den verkställande direktören utses av styrelsen och är ansvarig för den dagliga ledningen av kontoret. Han eller hon är dess rättsliga företrädare.

Det rådgivande forumet är en plattform för den löpande dialogen och för ett informations- och kunskapsutbyte mellan EASO och det civila samhället. Det sammanför experter på olika aspekter av asyl.

Kontoret förvärvar sina inkomster huvudsakligen genom ett bidrag som är registrerat i EU:s totala budget och bidrag från associerade länder.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 439/2010

18.6.2010

-

EUT L 132, 29.5.2010

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Beslut 2010/762/EU av företrädarna för regeringarna i medlemsstaterna, församlade i rådet, av den 25 februari 2010 om fastställande av säte för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EUT L 324, 9.12.2010).

Genom detta beslut inrättas sätet för Europeiska stödkontoret för asylfrågor i Valletta i Malta.

Rådets beslut 2014/185/EU av den 11 februari 2004 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Schweiziska edsförbundet om villkoren för Schweiziska edsförbundets deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EUT L 102, 5.4.2014).

Rådets beslut 2014/186/EU av den 11 februari 2004 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Furstendömet Liechtenstein om villkoren för Furstendömet Liechtensteins deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EUT L 102, 5.4.2014).

Rådets beslut 2014/194/EU av den 11 februari 2004 om undertecknande, på unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Island om villkoren för Republiken Islands deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EUT L 106, 9.4.2014).

Rådets beslut 2014/204/EU av den 11 februari 2004 om undertecknande, på unionens vägnar, och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska unionen och Konungariket Norge om villkoren för Konungariket Norges deltagande i Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EUT L 109, 12.4.2014).

Senast ändrat den 22.07.2014