EU:s straffrättsliga samarbete – skydd av personuppgifter (fram till 2018)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rambeslut 2008/977/RIF – skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete

VILKET SYFTE HAR RAMBESLUTET?

Syftet med rambeslutet är att skydda människors grundläggande rättigheter och friheter när deras personuppgifter behandlas för att förebygga, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Behandling av uppgifter

Överföring av uppgifter

Registrerade personers rättigheter

Säkerhet vid behandling av uppgifter

Upphävande

Rambeslut 2008/977/RIF upphävs genom direktiv (EU) 2016/680 med verkan från och med den 6 maj 2018.

VILKEN PERIOD GÄLLER RAMBESLUTET FÖR?

Det har gällt sedan den 19 januari 2009.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets rambeslut 2008/977/RIF av den 27 november 2008 om skydd av personuppgifter som behandlas inom ramen för polissamarbete och straffrättsligt samarbete (EUT L 350, 30.12.2008, s. 60–71)

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/680 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behöriga myndigheters behandling av personuppgifter för att förebygga, förhindra, utreda, avslöja eller lagföra brott eller verkställa straffrättsliga påföljder, och det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av rådets rambeslut 2008/977/RIF (EUT L 119, 4.5.2016, s. 89–131)

Senast ändrat 26.10.2016