Att skydda kritisk infrastruktur

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/114/EG – identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs ett förfarande som tillämpas i Europeiska unionen (EU) för identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur* och en metod för att stärka skyddet av sådan infrastruktur.

VIKTIGA PUNKTER

Identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur

Säkerhetsplaner för operatörer

Sambandsansvariga i säkerhetsfrågor

Rapportering

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 12 januari 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 12 januari 2011.

BAKGRUND

* VIKTIGA BEGREPP

Kritisk infrastruktur: anläggningar eller system som är nödvändiga för att upprätthålla centrala samhällsfunktioner, hälsa, säkerhet, trygghet och människors ekonomiska eller sociala välfärd. Europeisk kritisk infrastruktur är kritisk infrastruktur i EU-länderna vars driftsstörning eller förstörelse skulle få betydande konsekvenser för minst två EU-länder (t.ex. elkraftverk eller oljeledningar).

HUVUDDOKUMENT

Rådets direktiv 2008/114/EG av den 8 december 2008 om identifiering av, och klassificering som, europeisk kritisk infrastruktur och bedömning av behovet att stärka skyddet av denna (EUT L 345, 23.12.2008, s. 75–82).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till rådet och Europaparlamentet – Skydd av viktig infrastruktur i kampen mot terrorismen (KOM(2004) 702 slutlig, 20.10.2004).

Grönbok om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur (KOM(2005) 576 slutlig, 17.11.2005).

Meddelande från kommissionen om ett europeiskt program för skydd av kritisk infrastruktur (KOM(2006) 786 slutlig, 12.12.2006).

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar om en ny strategi för det europeiska programmet för skydd av kritisk infrastruktur: Making European Critical Infrastructures more secure (SWD(2013) 318 final, 28.8.2013) (ej översatt till svenska).

Senast ändrat 14.11.2016