Fördjupat gränsöverskridande samarbete (Prümbeslutet)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut 2008/615/RIF – gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Det syftar till att förbättra det gränsöverskridande samarbetet mellan EU-ländernas polis och rättsliga myndigheter för att mer ändamålsenligt kunna bekämpa terrorism och gränsöverskridande brottslighet. Det är särskilt inriktat på automatiskt informationsutbyte. Fokus ligger också på större evenemang och på att bekämpa terrorism.

Beslutet härrör från ett multilateralt fördrag som undertecknades 2005 av Belgien, Tyskland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna och Österrike. Det har gjorts om till ett rättsligt instrument som är bindande för alla EU-länder. Rådet antog därefter Prümbeslutet och dess genomförandebestämmelser.

VIKTIGA PUNKTER

I beslutet fastställs bestämmelser angående

Inrättande av nationella databaser och automatisk tillgång till uppgifter

Översändande av uppgifter gällande större evenemang

Översändande av information för att bekämpa terrorism

I individuella fall och med vissa begränsningar kan EU-länderna tillhandahålla följande uppgifter till varandra för att förebygga terroristangrepp:

Andra åtgärder för stärkt gränsöverskridande polisiärt samarbete

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

Det har gällt sedan den 26 augusti 2008.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Fingeravtrycksuppgifter: fingeravtrycksbilder, bilder av latenta fingeravtryck (latenta avtryck är sådana som är osynliga för blotta ögat och måste analyseras professionellt), handflatavtryck, latenta handflatavtryck och modeller av sådana bilder som lagras och hanteras i en automatisk databas.
Icke-kodifierande del av DNA: kromosomregioner som inte är genetiskt uttryckta, dvs. inte kända för att tillhandahålla några funktionella egenskaper hos en organism.
Automatisk sökning: ett förfarande för tillträde online för att konsultera databaserna hos ett, flera eller samtliga EU-länder.
DNA-profil: en bokstavs- eller sifferkod som representerar en uppsättning identifieringsegenskaper för den icke-kodifierande delen av ett analyserat mänskligt DNA-prov.
Förfarande med träff/icke träff: parterna beviljar varandra begränsat tillträde till referensuppgifterna i sina nationella DNA- och fingeravtrycksdatabaser. De beviljar också rätten att använda dessa uppgifter för att utföra automatiska kontroller av fingeravtryck och DNA-profiler. Den personliga informationen som är relaterad till referensuppgifterna är inte tillgänglig för den ansökande parten.
Icke-personuppgifter: uppgifter som innehåller individuella DNA-profiler som kan användas för att fastställa en överensstämmelse eller ”träff”, men som inte avslöjar den berörda personens identitet.

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2008/615/RIF av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/617 av den 27 mars 2017 om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Grekland (EUT L 89, 1.4.2017, s. 4).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/618 av den 27 mars 2017 om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Danmark (EUT L 89, 1.4.2017, s. 6).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/943 av den 18 maj 2017 om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Malta, Cypern och Estland, och om ersättande av beslut 2014/731/EU, 2014/743/EU och 2014/744/EU (EUT L 142, 2.6.2017, s. 84).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/944 av den 18 maj 2017 om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Lettland, och om ersättande av beslut 2014/911/EU (EUT L 142, 2.6.2017, s. 87).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/945 av den 18 maj 2017 om automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Slovakien, Portugal, Lettland, Litauen, Tjeckien, Estland, Ungern, Cypern, Polen, Sverige, Malta och Belgien, och om ersättande av beslut 2010/689/EU, 2011/472/EU, 2011/715/EU, 2011/887/EU, 2012/58/EU, 2012/299/EU, 2012/445/EU, 2012/673/EU, 2013/3/EU, 2013/148/EU, 2013/152/EU och 2014/410/EU (EUT L 142, 2.6.2017, s. 89).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/946 av den 18 maj 2017 om automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Slovakien, Bulgarien, Frankrike, Tjeckien, Litauen, Nederländerna, Ungern, Cypern, Estland, Malta, Rumänien och Finland, och om ersättande av beslut 2010/682/EU, 2010/758/EU, 2011/355/EU, 2011/434/EU, 2011/888/EU, 2012/46/EU, 2012/446/EU, 2012/672/EU, 2012/710/EU, 2013/153/EU, 2013/229/EU och 2013/792/EU (EUT L 142, 2.6.2017, s. 93).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/947 av den 18 maj 2017 om automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Finland, Slovenien, Rumänien, Polen, Sverige, Litauen, Bulgarien, Slovakien och Ungern, och om ersättande av beslut 2010/559/EU, 2011/387/EU, 2011/547/EU, 2012/236/EU, 2012/664/EU, 2012/713/EU, 2013/230/EU, 2013/692/EU och 2014/264/EU (EUT L 142, 2.6.2017, s. 97).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/1866 av den 12 oktober 2017 om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Republiken Tjeckien (EUT L 266, 17.10.2017, s. 6).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/1867 av den 12 oktober 2017 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Portugal (EUT L 266, 17.10.2017, s. 8).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2017/1868 av den 12 oktober 2017 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Grekland (EUT L 266, 17.10.2017, s. 10).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/254 av den 12 februari 2016 om inledande av automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Lettland (EUT L 47, 24.2.2016, s. 8).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/2047 av den 18 november 2016 om inledande av automatiskt utbyte av DNA-uppgifter med Danmark (EUT L 318, 24.11.2016, s. 8).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2016/2048 av den 18 november 2016 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter med Danmark (EUT L 318, 24.11.2016, s. 10).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2009 av den 10 november 2015 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Polen (EUT L 294, 11.11.2015, s. 70).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2049 av den 10 november 2015 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Sverige (EUT L 300, 17.11.2015, s. 15).

Rådets genomförandebeslut (EU) 2015/2050 av den 10 november 2015 om inledande av automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Belgien (EUT L 300, 17.11.2015, s. 17).

Rådets beslut 2010/482/EU av den 26 juli 2010 om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Island och Norge om tillämpningen av vissa bestämmelser i rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet och rådets beslut 2008/616/RIF om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, och bilagan till detta (EUT L 238, 9.9.2010, s. 1).

Rådets beslut 2008/616/RIF av den 23 juni 2008 om genomförande av beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet (EUT L 210, 6.8.2008, s. 12).

Senast ändrat 04.05.2020