En gemensam invandringspolitik för Europa

Den gemensamma europeiska invandringspolitiken måste utgöra en flexibel ram som tar hänsyn till situationen i varje enskilt land i Europeiska unionen (EU) , och den måste genomföras i partnerskap emellan EU-länderna och EU:s institutioner. Det här meddelandet tar upp de 10 principer som den gemensamma strategin kommer att bygga på, och nödvändiga åtgärder för genomförandet av dessa principer. De har till syfte att säkerställa att den lagliga invandringen bidrar till EU:s socioekonomiska utveckling, att EU-ländernas rättsakter är samordnade, att samarbetet med länder utanför EU utvecklas ytterligare, och att illegal invandring och människohandel bekämpas effektivt.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén av den 17 juni 2008 – En gemensam invandringspolitik för Europa: Principer, åtgärder och verktyg [KOM(2008) 359 slutlig - Ej offentliggjort i Europeiska unionens officiella tidning].

SAMMANFATTNING

Det här meddelandet lägger fram 10 gemensamma principer med konkreta åtgärder för dess genomförande, på grundval av vilka den gemensamma europeiska invandringspolitiken ska formuleras. För att uppnå en samordnad och integrerad strategi för invandring, anpassas dessa principer till de tre hörnstenarna i den Europeiska unionens (EU) strategi, dvs. välstånd, solidaritet och säkerhet.

Den gemensamma invandringspolitiken kommer att genomföras i partnerskap och solidaritet mellan EU-länderna och EU-institutionerna. Den kommer att följas upp regelbundet genom en ny övervaknings- och utvärderingsmekanism, inklusive en årlig utvärdering. Det Europeiska rådet kommer att framföra rekommendationer på grundval av rapport från kommissionen om migrationsläget på europeisk och nationell nivå.

VÄLSTÅND: Den lagliga invandringens bidrag till EU:s socioekonomiska utveckling

Tydliga regler och lika villkor

Den gemensamma invandringspolitiken ska vara tydlig, transparent och rättvis, och den ska inriktas på laglig invandring. Följaktligen bör vidarebefordran av information, som är nödvändig för att resa in lagligt i och vistas i EU, till medborgare i länder utanför EU säkerställas. Medborgare i länder utanför EU som lagligen vistas i EU bör dessutom garanteras en rättvis behandling. För att genomföra dessa principer i praktiken bör EU och EU-länderna:

Matcha kompetens och behov

Mot bakgrund av Lissabonstrategin bör främjandet av den ekonomiska invandringen grundas på en behovsbaserad bedömning av EU:s arbetsmarknader. Framsteg inom alla nivåer och sektorer bör bedömas mot bakgrund av den kunskapsbaserade ekonomin och ekonomisk tillväxt. På en och samma gång bör man beakta principen om EU-företräde, EU-ländernas rätt bestämma hur många som ska beviljas inresa samt immigranternas rättigheter. Detta innebär i praktiken följande för EU och EU-länderna:

Integration är nyckeln till lyckad invandring

Integration som en dubbelriktad process bör främjas, i enlighet med de gemensamma grundprinciperna för integration. Invandrarnas medverkan bör ökas, medan social sammanhållning och sätt att se på mångfald i det mottagande samhället bör utvecklas. För att uppnå detta bör EU och EU-länderna göra följande:

SOLIDARITET: Samordning mellan EU-länderna och samarbete med länder utanför EU

Transparens, tillit och samarbete

Den gemensamma invandringspolitiken bör grunda sig på principerna solidaritet, ömsesidigt förtroende, transparens, ansvar och gemensamma insatser av EU och EU-länderna. De bör därför sträva efter att:

Effektiv och konsekvent användning av tillgängliga medel

Med hänvisning till solidariteten bör det i budgetramen tas hänsyn till de särskilda svårigheter som vissa medlemsstater konfronteras med vid sina yttre gränser. I detta avseende bör EU och medlemsstaterna göra följande:

Partnerskap med länder utanför EU

Invandringen bör helt och fullt integreras i EU:s externa politik. Samarbete avseende alla aspekter av migrationsfrågor bör främjas i partnerskap med länder utanför EU. För att uppnå detta bör EU och EU-länderna göra följande:

SÄKERHET: Effektiv kamp mot olaglig invandring

En viseringspolitik i Europas och dess partnerländers intresse

Med en gemensam viseringspolitik bör inresor för besökare med tillstånd till EU:s territorium förenklas, samtidigt som den interna säkerheten bör förstärkas. Den här viseringspolitiken bör baseras på användningen av ny teknik och en omfattande informationsspridning mellan EU-länderna. För att möjliggöra detta bör EU och EU-länderna göra följande:

Integrerad gränsförvaltning

Skyddet av Schengenområdets integritet är mycket viktigt. Förvaltningen av de yttersta gränserna måste följaktligen förbättras, och utvecklingen av gränskontrollrelaterade strategier bör anpassas till tullkontroller och hotförebyggande åtgärder. I praktiken bör EU och EU-länderna göra följande:

Skärpt bekämpning av olaglig invandring och nolltolerans för människohandel

En enhetlig politik när det gäller kampen mot olaglig invandring och människohandel bör utarbetas. Svart arbete och olaglig sysselsättning bör bekämpas genom förebyggande åtgärder och skyddet för människor som har fallit offer för människohandel bör stärkas. För att uppnå de här målen bör EU och EU-länderna:

En effektiv och hållbar återvändandepolitik

Återvändandepolitiken är en oundgänglig del av invandringspolitiken. Godtycklig masslegalisering av personer som uppehåller sig olagligt bör inte uppmuntras, även om möjligheten till enskilda legaliseringar bör hållas öppen. EU och EU-länderna bör följaktligen:

Bakgrund

I dagens Europa, som saknar inre gränser, är det ytterst viktigt att hantera invandringen på ett samordnat sätt. EU har sedan 1999 försökt att göra detta under beskydd av fördraget om inrättande av den Europeiska gemenskapen (numera fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Kommission anser emellertid att hittillsvarande landvinningar är otillräckliga. En politik som är gemensam för hela Europa behövs för att tillhandahålla ett ramverk för sammanhängande åtgärder. Ett koncept för den här politiken presenterades i kommissionens meddelande ”Mot en gemensam invandringspolitik” den 5 december 2007. Det Europeiska rådet bekräftade efteråt vikten av att utveckla en gemensam politik, och uppmanade kommissionen att lämna in förslag under 2008.

Senast ändrat den 16.05.2011