Sjunde ramprogrammet (2007–2013)

I Lissabonstrategins kärna ingår forskningen som en av kunskapens tre grundpelare som ska öka Europeiska unionens tillväxt och sysselsättning i en globaliserad ekonomi. Genom det sjunde ramprogrammet, som pågår 2007–2013, kan EU placera sin forskningspolitik i jämnhöjd med sin ekonomiska och sociala strävan genom att förstärka det europeiska området för forskningsverksamhet. För att uppnå detta mål vill kommissionen öka EU:s årliga forskningsbudget och därigenom stimulera ökade privata och nationella investeringar. Det sjunde ramprogrammet ska svara mot de forsknings- och kunskapsbehov som finns inom industri och europeisk politik. Det är utformat som fyra huvudprogram och har förenklats kraftigt för att vara mer effektivt och lättillgängligt för forskarna.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut 1982/2006/EG av den 18 december 2006 om Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (2007-2013).

Rådets beslut 969/2006/EG av den 18 december 2006 om sjunde ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2007-2011).

SAMMANFATTNING

Sjunde ramprogrammet är anpassat till EU:s behov av tillväxt och sysselsättning. Efter omfattande offentliga samråd har fyra huvudmål tagits fram som motsvarar de särskilda program som ska ligga till grund för den europeiska forskningen.

Fyra särskilda huvudprogram

Syftet med programmet Samarbete är att främja samarbetet och öka de transnationella kontakterna mellan industri och forskningssamhälle. Målet är att EU ska bli ledande inom de mest centrala forskningsområdena. Programmet har nio teman som ska förvaltas separat, men som kompletterar varandra i själva genomförandet:

Syftet med programmet Idéer är att stärka spetsforskningen i Europa, dvs. nya upptäckter som i grunden förändrar både vårt sätt att se på världen och vårt levnadssätt. Det nya europeiska forskningsrådet kommer därför att stödja de mest ambitiösa och innovativa forskningsprojekten. Ett vetenskapligt råd kommer att på oberoende basis fastställa vetenskapliga prioriteringar och strategier för denna nya struktur i europeisk spetsforskning. Målet är att stärka spetsforskningen genom konkurrens och risktagande.

Genom programmet Människor mobiliseras avsevärda ekonomiska resurser för att förbättra karriärmöjligheterna för forskare i Europa och locka unga, begåvade forskare till Europa. Kommissionen vill främja utbildning och mobilitet för att utnyttja hela potentialen i Europas forskarsamfund. Programmet grundar sig på framgångarna för Marie Curie-åtgärderna som sedan flera år tillbaka ger de europeiska forskarna möjlighet till mobilitet och utbildning.

Syftet med programmet Kapaciteter är att ge forskarna goda redskap för att förbättra den europeiska forskningens kvalitet och konkurrenskraft. Det handlar främst om investeringar i forskningsinfrastrukturerna i mindre gynnade områden, i den regionala forskarutbildningen och i den forskning som gynnar små och medelstora företag. Programmet ska också återspegla vikten av internationellt samarbete inom forskningen och vetenskapens roll i samhället.

Sjunde ramprogrammet kommer att finansiera Gemensamma forskningscentrets (JRC) direkta åtgärder och åtgärder inom ramen för ramprogrammet Euratom på områdena

Ändrad löptid

I sjunde ramprogrammet återkommer många av de delar som funnits med i tidigare program och som inverkat positivt på den europeiska forskningen. Detta gäller till exempel projekt som drivits av europeiska partnerskap och som förblir en viktig del av ramprogrammet. Kommissionen har infört ramprogrammet i det europeiska området för forskningsverksamhet, där all EU:s verksamhet på området finns samlad. Ramprogrammet har förlängts från fyra till sju år, eftersom man på längre sikt vill arbeta för mer dynamisk forskning i Europa.

Samtidigt som de bästa delarna från tidigare program återkommer i sjunde ramprogrammet har man tillfört nya åtgärder för att förbättra EU:s forskningspolitiks samstämmighet och effektivitet. De viktigaste nyheterna i ramprogrammet är följande:

Precis som för sjätte ramprogrammet kommer många forskningsområden att bli utan gemenskapsfinansiering.

Ett förenklat ramprogram

Sedan 1984 har antalet administrativa och finansiella förfaranden inom de olika ramprogrammen för forskning i EU bara ökat. Kommissionen vill fortsätta den förenklingsprocess som inleddes i samband med det senaste ramprogrammet för att effektivisera finansieringen och förvaltningen av forskningsprojekten.

Åtgärderna för att förenkla genomförandet av ramprogrammet innefattar följande:

En stor, men nödvändig budget

Kommissionen föreslår en budget på 50 521 miljoner euro för perioden 2007–2013, dvs. i genomsnitt 7 217 miljoner euro per år. Detta är en och en halv gång så mycket som årsbudgeten för sjätte ramprogrammet (4 375 miljoner euro per år, dvs. en total budget på 17 500 miljoner euro för fyra år). Budgeten kommer att fördelas på följande områden:

Ökningen återspeglar forskningens betydelse i den förnyade Lissabonstrategin, vars syfte är att i Europa skapa den mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsekonomin i världen. Europa har tidigare saknat viktiga möjligheter på vissa av forskningens nyckelområden, eftersom det rått brist på ekonomiska anslag. Genom ramprogrammet kan fler kvalitetsprojekt finansieras och EU:s innovationskapacitet öka.

Kunskap och teknik är Europas främsta tillgångar och utgör grunden för tillväxt och sysselsättning. Ramprogrammet bör kunna ge en hävstångseffekt på de nationella forskningsanslagen så att man uppnår målet att avsätta 3 % av EU:s BNP till forskning. Kommissionen avser att fullt ut agera motor och samordnare för att se till att kunskapen leder till tillväxt och sysselsättning i Europa.

Bakgrund

EU har sedan 1984 bedrivit en politik för forskning och teknisk utveckling som har haft formen av fleråriga ramprogram. Sjunde ramprogrammet är det andra ramprogrammet efter det att Lissabonstrategin lanserades 2000 och bör spela en framträdande roll för tillväxten och sysselsättningen i Europa under kommande år. Kommissionen vill vidareutveckla de ”tre grundpelarna för kunskapen”, forsknings-, utbildnings- och innovationspolitiken, för att främja utvecklingen inom ekonomi, samhälle och miljö.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande - Datum då rättsakten upphör att gälla

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 1982/2006/EG

01.01.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 412, 30.12.2006

Beslut nr 969/2006/EG

01.01.2007 – 31.12.2013

-

EUT L 391, 30.12.2006

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från rådet av den 29 april 2009 om de framsteg som har gjorts inom ramen för Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram för forskning [KOM (2009) 209 – Ej publicerad i Europeiska unionens officiella tidning]. Sjunde ramprogrammet anpassas för att EU ska kunna skapa en kunskapsbaserad ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Avsikten är att stimulera offentliga och privata FoU-investeringar och att diversifiera instrumenten i syfte att maximera det europeiska mervärdet.

Sjunde ramprogrammet är ett nyckelinstrument för främjandet av vetenskaplig kompetens och teknisk utveckling. I den aktuella ekonomiska konjunkturen är dess roll ännu viktigare. Sjunde ramprogrammet bidrar till fortsatta forskningsinsatser, vilket exemplifieras av de offentlig-privata partnerskapsinitiativen för miljövänliga bilar, energieffektivitet i byggnader och fabriker för framtiden som lanserats som en del av den ekonomiska återhämtningsplanen för Europa.

Kommissionen har ombett en expertgrupp att genomföra en interimsutvärdering av sjunde ramprogrammet i syfte att förbättra dess genomslagskraft när det gäller utformandet av det europeiska forskningsområdet. Resultaten av utvärderingen kommer att ha relevans för debatter om EU:s framtida budgetramar, Lissabonstrategin efter 2010 och nästa ramprogram.

Rådets förordning (Euratom) nr 1908/2006 av den 19 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007–2011). Denna förordning berör villkoren för företags, forskningscentras och universitets deltagande i Europeiska atomenergigemenskapens (Euratom) sjunde ramprogram (2007–2011). Dokumentet består av fyra kapitel: Inledande bestämmelser (mål, definitioner och sekretess), deltagandet i indirekta åtgärder (deltagandevillkor, förfaranden osv.), regler för spridning och utnyttjande av resultat (äganderätt, skydd, offentliggörande, spridning och utnyttjande av ny och existerande kunskap och tillträdesrätt till kunskap) samt särskilda deltaganderegler för verksamhet inom det tematiska området ”fusionsforskning”.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1906/2006 av den 18 december 2006 om regler för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram och för spridning av forskningsresultat (2007-2013) [Europeiska unionens officiella tidning L 391, 30.12.2006]. Förordningen behandlar reglerna för företags, forskningscentrums och universitets deltagande i Europeiska gemenskapens sjunde ramprogram (2007–2013) och har fyra kapitel: Inledande bestämmelser, deltagande i indirekta åtgärder, Europeiska investeringsbanken och regler för spridning och utnyttjande av resultat.

Senast ändrat den 07.01.2010