Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS)

Att utveckla transnationella projekt på regional och lokal nivå var förut en komplicerad och långdragen process som ofta krävde förhandlingar om bilaterala avtal med de nationella regeringarna. Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete (EGTS) infördes först 2007 för att främja interregionalt arbete.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS).

SAMMANFATTNING

EGTS är juridiska personer som inrättats för att underlätta gränsöverskridande, transnationellt eller interregionalt samarbete inom EU. Genom dem kan regionala och lokala myndigheter (men även nationella myndigheter i mindre eller centraliserade länder) och andra offentliga företag från olika medlemsländer inrätta grupperingar med en juridisk person för att leverera gemensamma tjänster. Medlemsstaterna måste godkänna potentiella medlemmar i sina respektive länder.

År 2013 ändrades den ursprungliga lagen, förordning (EG) nr 1082/2006, genom förordning (EU) nr 1302/2013 för att förtydliga och underlätta bildandet av och arbetet med grupperingarna.

Avtal, territorium och mål

Grupperingens mål och uppgifter fastställs i ett bindande samarbetsavtal som upprättas på initiativ av dess medlemmar. En gruppering får genomföra program som medfinansieras av EU eller någon annan gränsöverskridande samarbetsprojekt med eller utan EU-finansiering. Som en allmän regel har en EGTS medlemmar i minst två medlemsstater, men det finns särskilda regler för grannländer och utomeuropeiska länder och territorier (ULT). I avtalet anges grupperingens verksamhet och livslängd samt villkoren för att lösa upp den. Avtalet ska regleras av lagen i det land där den registrerade grupperingens kontor ligger.

Stadgar

Stadgarna ska innehålla följande:

Förvärv av juridisk person

Grupperingen ska inom tio arbetsdagar efter registreringen eller offentliggörandet av avtalet och stadgarna i det land där den har sitt säte meddela Regionkommittén (ReK), som för register över grupperingarna. ReK skickar sedan informationen till EU:s publikationsbyrå, som tillkännager grupperingens etablering i Europeiska unionens officiella tidning.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1082/2006

1.8.2006

-

EUT L 210, 31.7.2006

Ändringsrättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 1302/2013

21.12.2013Tillämpning: 22.6.2014

-

EUT L 347, 20.12.2013

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1299/2013 av den 17 december 2013 om särskilda bestämmelser för stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden till målet Europeiskt territoriellt samarbete (EUT L 347, 20.12.2013).

Senast ändrat den 16.06.2014