En gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättandet av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

NUTS-hierarkin

Varje land har en hierarki med tre nivåer av regionala underavdelningar. Dessa baseras på tröskelnivåer för minimi- och maximifolkmängd:

Den tredje nivån är en underavdelning till den andra nivån, den andra nivån till den första nivån och den första nivån till länderna. NUTS omfattar inte den lokala (kommunala) nivån. EU-länder vars befolkning som helhet är under tröskelnivån för minimibefolkning på en viss NUTS-nivå, är själva territoriella enheter inom NUTS på den nivån.

Klassifikationskriterier

De befintliga administrativa enheterna i EU-länderna måste tas i beaktande i NUTS. Vilken NUTS-nivå som en befintlig administrativ nivå ska tillhöra bestäms efter den genomsnittliga befolkningsmängden i dess administrativa enheter. Detta görs enligt följande:

Nivå

Minimal befolkningsmängd

Maximal befolkningsmängd

NUTS 1

3 miljoner

7 miljoner

NUTS 2

800 000

3 miljoner

NUTS 3

150 000

800 000

Om det inte finns en tillräckligt stor, befintlig administrativ nivå i ett EU-land i en viss nivå i klassifikationen, ska den nivån inrättas. Den ska inrättas genom sammanslagning av ett lämpligt antal befintliga mindre administrativa enheter som gränsar till varandra. De sammanslagna enheterna bildar en ”icke-administrativ” nivå där varje icke-administrativ enhet måste respektera de ovannämnda tröskelnivåerna för befolkningsmängden.

Den nuvarande NUTS-klassifikationen, som är giltig från den 1 januari 2015, innehåller en förteckning med 98 regioner på NUTS 1-nivå, 276 regioner på NUTS 2-nivå och 1 342 regioner på NUTS 3-nivå. I förordning (EU) nr 1319/2013 finns uppdelningen av NUTS-nivåerna 1, 2 och 3, som träder i kraft den 1 januari 2015.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 11 juli 2003.

BAKGRUND

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) (EUT L 154, 21.6.2003, s. 1–41).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1059/2003 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 11/2008 av den 8 januari 2008 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (NUTS) på inrapportering av tidsserierna för den nya regionala uppdelningen (EUT L 5, 9.1.2008, s. 13–14).

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 99/2013 av den 15 januari 2013 om programmet för europeisk statistik 2013–17 (EUT L 39, 9.2.2013, s. 12–29).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 04.11.2016