LEADER+

Gemenskapsinitiativet Leader+ ingår i EU:s politik för landsbygdens utveckling, vilken är den gemensamma jordbrukspolitikens andra pelare. Under perioden 2000-2006 är syftet med denna politik att diversifiera den ekonomiska verksamheten i landsbygdsområdena genom nyskapande strategier för landsbygdsutveckling där ett helhetsperspektiv anläggs på de åtgärder som vidtas, och befolkningens delaktighet sätts i centrum. I detta meddelande anges kommissionens riktlinjer för Leader+. Framför allt betonas samarbetet mellan områden och upprättandet av ett nätverkssamarbete.

RÄTTSAKT

Kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för EG-initiativet för landsbygdens utveckling (Leader+) [Se ändringsrättsakter].

SAMMANFATTNING

Förändringarna inom jordbrukssektorn till följd av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP) (es de en fr) konsumenternas ökande krav, trycket på miljön, den snabbare spridningen av ny teknik, befolkningens åldrande och flykten från landsbygden är faktorer som nu för tiden påverkar landsbygden.

Inom ramen för en nyskapande politik för landsbygdsutveckling har man på landsbygden inlett reflektioner över sin socioekonomiska roll och söker åstadkomma strukturella förändringar för att effektivt svara emot dessa avsevärda utmaningar.

Som den andra pelaren i jordbrukspolitiken (GJP) och ett viktigt element i den ekonomiska och sociala sammanhållningen begränsar sig EG-politiken för landsbygdsutveckling inte till att bara förstärka konkurrenskraften inom jordbruket. Den främjar också utvecklingen av nya verksamheter och nya källor till sysselsättning. EG-initiativet Leader I (1991-1994) och Leader II (1994-1999) har även spelat en experimentell roll när det gäller att utforma och omsätta i praktiken innovativa grepp för landsbygdsutveckling som inbegriper deltagande och integration.

Detta experimenterande har i allmänhet mycket gott rykte bland alla bidragsmottagare även om kommissionen skulle ha önskat fortsätta längre på denna väg. För perioden 2000-2006 har kommissionen alltså inkluderat Leader+, ett nytt EG-inititativ för landsbygdsutveckling, i det allmänna regelverket för strukturfonderna.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Mål

Den enda framkomliga vägen att anpassa landsbygdsområdena till en socioekonomisk omgivning i stark förändring förefaller mer och mer vara att öronmärka speciella resurser för landsbygdsområden inom ramen för en utvecklingsstrategi som är relevant och anpassad till lokala förutsättningar.

Verksamheten med Leader I och Leader II har givit följande lärdomar:

Leader+ behåller sin funktion som drivbänk för nya ansatser präglade av helhetssyn och hållbarhet för landsbygdsutvecklingen. Dessa ansatser ska komplettera övrig EU-politik av mera generell karaktär, i första hand strukturfondernas mål 1, mål 2 och mål 3.

Leader+ har som mål att stimulera och stödja aktörer på landsbygden så att de noga tänker igenom vilken potential det egna området har i ett längre perspektiv. De lokala aktörerna genomför sedan den strategi som de själva har utvecklat. De experimenterar också med nya former av att

Samarbete är ett grundläggande element i Leader+. Det kan etableras mellan landsbygdsområden i en medlemsstat, mellan landsbygdsområden i flera medlemsstater och eventuellt också med landsbygdsområden utanför medlemsstaterna. Ett omfattande nätverksarbete har som syfte att ge ökat värde åt nya utvecklingsmodeller som visar sig användbara och sprida kännedomen om dessa.

Finansiella bestämmelser

För perioden 2000-2006 är budgeten för EG-initiativet Leader+ på 2 020 miljoner euro i 1999 års priser och belastar Europeiska utvecklings- och garantifonden för jordbruket (EUGFJ) - utvecklingssektionen.

Leader+ stöder åtgärder som berättigar till finansiering enligt EUGFJ:s utvecklingssektion, Europeiska regionala utvecklingsfonderna (ERUF) och Europeiska socialfonden. Medverkan i nätverk, stimulans, ledning, administration och uppföljning av program kan medfinansieras. Förutom medverkan i mindre projekt är investeringar i infrastruktur inte bidragsgrundande och inte heller produktiva investeringar med engångsbelopp över en viss nivå.

De tak som anges för EG:s stödnivå i förordningen om allmänna bestämmelser för strukturfonderna ska tillämpas vid insatserna. Bidragen från EUGFJ:s utvecklingssektion får uppgå till högst 75 % av de totala bidragsberättigande kostnaderna i de landsbygdsområden som täcks av mål 1 och 50 % av kostnaderna i områden utanför mål 1.

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

I motsats till Leader I och Leader II är alla landsbygdsområden i unionen berättigade till stöd från Leader+ och särskilt de som inte tidigare har deltagit i tidigare initiativ. För att koncentrera EG:s resurser till de mest lovande förslagen får bara ett begränsat antal landsbygdsområden ekonomiskt stöd under del 1 och 2 av initiativet. Mot denna bakgrund ska de nationella myndigheterna genomföra ett öppet och rigoröst urval som ska göra det möjligt att från en eller flera nationella ansökningar välja ut de landsbygdsområden som ska få bidrag från Leader+. Detta urval baseras på allmänna kriterier i kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för EG-initiativet för landsbygdens utveckling (Leader+) och på särskilda kriterier som på samma gång svarar emot särdrag hos landsbygdsområdena och mot de mål som medlemsstaterna strävar efter att nå genom Leader+.

Avgränsningen av landsbygdsområden som är berättigade till stöd sammanfaller inte nödvändigtvis med den nationella administrativa indelningen och inte heller med de insatser som görs under mål 1 och mål 2 i strukturfonderna. De här områdena ska vara små till ytan men av landsbygdskaraktär, de ska utgöra en homogen helhet från geografisk, ekonomisk och social synpunkt och de ska ha tillgång till resurser som gör det möjligt att sätta en utvecklingsstrategi i verket. Som tumregel kan sägas att landsbygdsbefolkningen i området bör vara åtminstone 10 000 invånare men inte bör överstiga 100 000 för tättbefolkade landsbygdsområden, dvs 120 invånare/km2. Men i vissa landsbygdsområden i Nordeuropa är rimliga anpassningar av dessa kriterier godtagbara.

STÖDMOTTAGARE

Lokala aktionsgrupper (LAG-grupper) ska vara mottagare av det ekonomiska stödet från Leader+. De lokala aktionsgrupperna ska utarbeta utvecklingsstrategier och ansvara för genomförande av dessa på basis av en särskild utvecklingsplan.

De ska upprätta öppna lokala partnerskap där det tydligt anges uppgifter och ansvar för de olika deltagarna. De lokala aktionsgrupperna ska vara allsidigt och representativt sammansatta av medverkande från de olika socio-ekonomiska miljöerna i de aktuella landsbygdsområdena. I detta lokala partnerskap ska företrädare för de ekonomiska och sociala parterna och organisationerna utgöra minst 50 %.

LAG-gruppernas medlemmar ska ha en lokal förankring. Antingen ska de utse en administrativt och ekonomiskt ansvarig person som har förmåga att förvalta de allmänna medlen, eller också ska de sluta sig samman i ett gemensamt juridiskt konstituerat organ som kan sörja för dessa uppgifter.

DELAR

EG-initiativet gör insatser av följande tre slag:

Del 1 - Lokala helhetstrategier av pilotkaraktär för utveckling av landsbygdsområden

I del 1 ges stöd till landsbygdsområden där det utformas och sätts i verket integrerade hållbara strategier av pilotkaraktär. Dessa landsbygdsområden ska för de nationella myndigheterna lägga fram en utvecklingsplan som baseras på ett representativt partnerskap och som behandlar ett tema som starkt karakteriserar området.

I LAG-gruppernas utvecklingsplaner ska följande beståndsdelar ingå:

Del 2 - Stöd för samarbete mellan landsbygdsområden

Bara landsbygdsområden som valts ut inom ramen för del 1 av initiativet är berättigade till stöd under del 2 som stöder samarbete mellan landsbygdsområden. I del 2 handlar det ekonomiska stödet lika mycket om utgifter som föregår det tekniska stödet som den egentliga gemensamma verksamheten.

Genom samarbete är det ofta möjligt för landsbygdsområdena att nå den kritiska massa som är nödvändig för att ett projekt ska bli bärkraftigt och göra det möjligt att utforska kompletterande egenskaper bland parterna. Samarbetet består bl.a. i att göra tillgängligt för alla den know-how och de mänskliga och ekonomiska resurser som finns spridda i de olika landsbygdsområdena. Två slags samarbete är urskiljbara:

Del 3 - Upprättande av nätverk

Utbyte av know-how, erfarenheter och information om genomförd verksamhet är en prioritet för Leader+, och aktivt deltagande i nätverket är obligatoriskt för alla stödmottagare.

Att koppla samman alla landsbygdsområden i ett nätverk, vare sig de får stöd från initiativet eller inte, och alla de organisationer och myndigheter som är involverade i landsbygdens utveckling, t.ex. Carrefourkontoren för information och stimulans till landsbygden i deras egenskap av informationsförmedlare om EU i landsbygdsmiljö kommer att stimulera till samarbete och utbyte av expertis.

Varje medlemsstat ska ange vilka åtgärder som är nödvändiga för att inrätta en nationell ledningsgrupp för nätverket. Denna ledningsgrupp bör ha som uppgift att organisera och stimulera arbetet, att vaska fram, analysera och sprida kännedom om goda metoder och åstadkomma utbyte av erfarenheter och know-how som kan vara till nytta för landsbygdsområden som kommit i bakvatten och att stödja tekniskt samarbete mellan närbelägna landsbygdsområden och transnationellt sådant samarbete.

Inom ett tak på 2 % av totala budgeten för Leader+ inrättar kommissionen ett observationsorgan för ladsbygdsområden. Detta observationsorgan ska bygga upp nätverket för landsbygdsområdena och ska ha som uppgift:

GENOMFÖRANDE

Operativa program

Kommissionen har gjort en indikativ fördelning av anslagen per medlemsstat (jämför tabell i slutet av översikten). På basis av denna fördelning ska medlemsstaterna samråda med de mest representativa parterna i alla samhällslager. Sex månader efter det att kommissionens meddelande till medlemsstaterna av den 14 april 2000 om fastställande av riktlinjer för EG-initiativet Leader+ hade offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning skulle medlemsstaterna ha lämnat in sina program för EG-initiativet Leader+ till kommissionen. Kommissionen ska godkänna dessa program senast inom fem månader efter det att den mottagit en begäran om stöd och fatta beslut om finansiering från EUGFJ:s utvecklingssektion. Under 2001 godkändes 56 program varav 11 på nationell nivå och 45 på regional nivå. De 17 återstående programmen kommer att godkännas under första kvartalet 2002 (se tabell i slutet av översikten).

Alla medlemsstater har valt att upprätta operativa program försedda med programkomplement. Enligt en förhandsbedömning faller de enskilda medlemsstaternas Leader+-program inom områdena:

Administration, kontroll och utvärdering

Bestämmelserna i den allmänna förordningen om strukturfonderna vad gäller förvaltning, kontroll, uppföljning och utvärdering av insatser inom ramen för EG-initiativet Leader+ ska gälla.29. När det gäller ekonomisk förvaltning ska de nationella programmen tydligt ange hur denna ska skötas och vilka förfaranden som ska tillämpas för kapitalanskaffning och kaptialflöden, i synnerhet i fråga om EG:s medel. Dessutom ska de rutiner som kommer till användning tillåta en effektiv kontroll av utgifterna.

När det gäller LAG-grupperna ska en övervakningskommitté följa upp insatserna med hjälp av ekonomiska och strukturella indikatorer för analys av den ekonomiska förvaltningen och effektivt genomförande av insatserna och dessas effekter i landsbygdsområdet. Resultaten ska sedan föras över till observationsorganet för sammanställning och spridning. På regional och nationell nivå ska en styrgrupp samlas minst en gång om året för att analysera hur initiativet fortskrider.

Besök GD Jordbruks webbplats och konsultera rubriken Leader+ för ytterligare upplysningar om programmen för EG-initiativ på tillämpliga nivåer i olika mdlemsländer.

Hänvisningar

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens meddelande av den 14 april 2000

-

-

C 139, 18.5.2000

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Kommissionens meddelande

-

-

C 262, 31.10.2003

Kommissionens meddelande

-

-

C 294, 4.12.2003

AKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut C(2000)1220 av den 12 maj 2000 om en vägledande fördelning per medlemsstat av åtagandebemyndiganden inom EG-initiativet Leader+ för perioden 2000-2006.

Fördelningen ska vara som följer:

Medlemsstat

Belopp(miljoner euro)

Belgien

15

Danmark

16

Tyskland

247

Grekland

172

Spanien

467

Frankrike

252

Irland

45

Italien

267

Luxemburg

2

Nederländerna

78

Österrike

71

Portugal

152

Finland

52

Sverige

38

Förenade kungariket

106

Europeiska nätverket

40

Totalt

2020

Kommissionens beslut om godkännande av nationella/regionala program under EG-initiativet Leader+:

Medlemsstat

Beslut

SPANIEN

18 program

Andalucia

K(2001)2158, 5.9.2001

Aragón

K(2001)2067, 3.1.2001

Asturias

K(2001)2857, 18.10.2001

Baleares

K(2001)4206, 17.12.2001

Cataluña

K(2001)2128, 27.8.2001

Castilla-León

K(2001)2176, 20.8.2001

Castilla-La Mancha

K(2001)2066, 31.7.2001

Canarias

K(2001)2177, 20.8.2001

Cantabria

K(2001)2065, 31.7.2001

Extremadura

K(2001)2159, 5.9.2001

Galicia

K(2001)2179, 20.8.2001

Madrid

K(2001)2068, 31.7.2001

Murcia

K(2001)2183, 23.8.2001

Navarra

K(2001)2184, 23.8.2001

País Vasco

K(2002)210, 8.2.2002

Rioja

K(2001)2178, 20.8.2001

Comunidad Valenciana

K(2001)2761, 1.10.2001

Nätverk

K(2001)1245, 18.5.2001

FRANKRIKE

1 nationellt programK(2001)2094, 7.8.2001

NEDERLÄNDERNA

4 program

Norra

K(2001)1298, 31.7.2001

Östra

K(2001)1299, 30.7.2001

Västra

K(2001)1297, 30.7.2001

Södra

K(2001)1300, 31.7.2001

ITALIEN

22 program

Abruzzi

K(2001)4207, 17.12.2001

Basilicata

K(2002)247, 19.2.2002

Bolzano

K(2001)2743, 25.9.2001

Calabria

K(2002)246, 19.2.2002

Campagnia

K(2002)168, 29.1.2002

Emilia-Romagna

K(2001)3561, 19.11.2001

Friuli-Venezia Giulia

K(2001)3563, 19.11.2001

Lazio

K(2001)3626, 26.11.2001

Liguria

K(2001)3559, 19.11.2001

Lombardia

K(2001)3560, 19.11.2001

Marche

K(2001)4144, 13.12.2001

Molise

K(2002)250, 19.2.2002

Piemonte

K(2001)3558, 19.11.2001

Puglia

K(2002)171, 29.1.2002

Sardegna

K(2002)248, 19.2.2002

Sicilia

K(2002)249, 19.2.2002

Toscana

K(2001)4012, 3.12.2001

Trentino

K(2001)3490, 7.11.2001

Umbria

K(2001)3489, 7.11.2001

Valle d'Aosta

K(2001)2744, 25.9.2001

Veneto

K(2001)3564, 19.11.2001

Nätverk

K(2002)251, 19.2.2002

TYSKLAND

14 program

Baden-Württemberg

K(2002)110, 12.3.2002

Bayern

K(2001)1314, 17.12.2001

Brandenburg

K(2002)1308, 9.1.2002

Hessen

K(2002)108, 22.3.2002

Mecklenburg-Vorpommern

K(2002)109, 13.2.2002

Niedersachsen

K(2001)1312, 17.12.2001

Nordrhein-Westfalen

K(2001)1305, 22.11.2001

Rheinland-Pfalz.

K(2002)107, 30.01.2002

Sachsen

K(2002)106, 29.1.2002

Schleswig-Holstein

K(2001)1306, 29.11.2001

Saarland

C(2002)4699 av den 19.12.2002

Sachsen-Anhalt

K(2001)1303, 3.12.2001

Türingen

K(2001)1311, 17.12.2001

Nätverk

K(2001)1304, 22.11.2001

DANMARK

1 programK(2001)2129, 27.8.2001

FÖRENADE KUNGARIKET

4 program

England

K(2001)2100, 9.8.2001

Wales

K(2001)1379, 2.7.2001

Nordirland

K(2001)2741, 21.9.2001

Skottland

K(2002)37, 8.1.2002

BELGIEN

2 program

Vlaanderen

K(2001)4738, 20.12.2001

Wallonie

K(2001)4202, 17.12.2001

LUXEMBURG

1 programK(2001)1315, 13.12.2001

FINLAND

1 programK(2001)785, 22.03.2001

SVERIGE

1 programK(2001)1383, 3.7.2001

PORTUGAL

1 programK(2001)3148, 25.7.2001

GREKLAND

1 programK(2001)3562, 19.11.2001

IRLAND

1 programK(2001)1296, 3.7.2001

Senast ändrat den 04.05.2004