Livsmedelssäkerhet – från jord till bord

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien

SAMMANFATTNING

EU strävar efter att säkerställa god livsmedelshygien i alla led av produktionskedjan, från primärproduktion (främst produkter från jordbruk, jakt eller fiske) till konsumenten. Denna EU-lagstiftning omfattar inte frågor gällande födoämnen, livsmedels sammansättning eller kvalitet. Den omfattar inte heller produktion eller beredning av livsmedel i privathushåll.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen och dess bilagor anges en uppsättning syften för livsmedelssäkerhet som företag som arbetar med livsmedel ska uppfylla.

VIKTIGA PUNKTER

Huvudprincipen är att alla som arbetar inom livsmedelsbranschen ska säkerställa en god hygienpraxis i varje led i produktionskedjan.

Bilaga I i förordningen omfattar verksamhet som hänger samman med primärproduktion (d.v.s. jordbruk, jakt eller fiske), och behandlar bl.a. transport, hantering och lagring av primärprodukter, samt transport av levande djur.

De allmänna hygienmålen som fastställs i bilaga II gäller för områden som

livsmedelslokaler och utrustning,

transportförhållanden,

livsmedelsavfall,

vattenförsörjning,

personlig hygien och utbildning av livsmedelsarbetare,

inslagning och emballering,

värmebehandlingsprocesser.

Utöver detta måste alla företag inom livsmedelsbranschen uppfylla kraven i förordning (EG) nr 853/2004, där det fastställs bestämmelser angående livsmedel av animaliskt ursprung.

Undantag får beviljas i vissa fall, t.ex. för små företag som levererar direkt till lokala konsumenter. EU-länderna kan, så länge inte livsmedelssäkerheten påverkas, anpassa bestämmelserna så att de överensstämmer med vissa lokala förhållanden.

HACCP-systemet

Företag inom livsmedelssektorn (förutom de som odlar jordbruksgrödor, föder upp djur eller har jakt- eller fiskeverksamhet) ska tillämpa principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP), som är en del av Codex alimentarius. Dessa principer ersätter dock inte officiella kontroller. Syftet är att

fastställa kritiska styrpunkter och övervaka procedurer,

införa korrigerande åtgärder,

införa förfaranden för att kontrollera huruvida åtgärderna är effektiva, och

föra register.

EU-länderna ska uppmuntra till att ta fram nationella riktlinjer baserade på HACCP-principerna, och även riktlinjer för hela EU om det anses nödvändigt.

När så krävs enligt nationell lagstiftning eller EU-lagstiftning ska företag i livsmedelsbranschen godkännas och alla lokaler ska registreras hos en lämplig myndighet.

Livsmedel som importeras till EU och livsmedel av animaliskt ursprung som exporteras ska överensstämma med EU:s standarder eller motsvarande standarder, samt eventuella krav som importlandet inför.

Bestämmelserna om spårbarhet*, som infördes genom förordning (EG) nr 178/2002, gäller nu även för livsmedel som importeras till och exporteras från EU, dock med några nya krav.

När en firma i livsmedelssektorn upptäcker att ett livsmedel innebär en allvarlig hälsorisk, måste den omedelbart dra tillbaka livsmedlet från marknaden och informera användare och den relevanta myndigheten.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den började gälla den 20 maj 2004.

VIKTIGA BEGREPP

*Spårbarhet: möjligheten att spåra och följa ett livsmedel eller ett livsmedelsproducerande djur i alla led i produktions-, bearbetnings- och distributionsprocessen.

BAKGRUND

Grundläggande lagstiftning om livsmedelshygien på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien (EUT L 139, 30.4.2004, s. 1–54).

Fortlöpande ändringar och rättelser av förordning (EG) nr 852/2004 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 av den 15 november 2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel (EUT L 338, 22.12.2005, s. 1–26). Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens förordning (EG) nr 2074/2005 av den 5 december 2005 om tillämpningsåtgärder för vissa produkter enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 och för genomförandet av offentliga kontroller enligt Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, om undantag från Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 och om ändring av förordningarna (EG) nr 853/2004 och (EG) nr 854/2004 (EUT L 338, 22.12.2005, s. 27–59). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 24.11.2015