Industriutsläpp

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I direktivet fastställs regler för att förhindra eller, om detta inte är praktiskt möjligt, minska industriutsläppen i luft, vatten och mark samt regler för att förebygga avfall. Syftet är att uppnå en hög miljöskyddsnivå.

VIKTIGA PUNKTER

Tillämpningsområde

Tillstånd

Särskilda regler

I direktivet fastställs minimikrav för särskilda sektorer i separata kapitel. Här ingår särskilda regler för följande typer av anläggningar:

Upphävande

Direktivet upphäver och ersätter sju tidigare direktiv: direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (direktiv 2008/1/EG), direktivet om stora förbränningsanläggningar (direktiv 2001/80/EG), direktivet om förbränning av avfall (direktiv 2000/76/EG), direktivet om utsläpp av lösningsmedel (direktiv 1999/13/EG) och tre direktiv om titanoxid (78/176/EEG, 82/883/EEG och 92/112/EEG).

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 6 januari 2011 och skulle senast den 7 januari 2013 vara lag i EU-länderna.

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Bästa tillgängliga teknik (BAT – best available techniques): Den mest verkningsfulla tekniken för att förebygga eller minska utsläpp som är tekniskt och ekonomiskt genomförbar inom sektorn.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU av den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) (EUT L 334, 17.12.2010, s. 17).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2010/75/EU har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EUT L 26, 28.1.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 30.06.2020