Bevarande av vilda fåglar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Åtgärder för arter som hotas av utrotning

EU-länderna måste vidta åtgärder för att upprätthålla eller bevara populationer av fågelarter på en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, även med hänsyn tagen till ekonomiska krav och rekreationsbehov.

Åtgärder för samtliga fågelarter

Åtgärder måste vidtas för att skydda, bevara eller återställa tillräckligt varierande och stora livsmiljöer* för samtliga fågelarter.

Dessa åtgärder innefattar framför allt följande:

Särskilda åtgärder

Allmänna skyddsåtgärder

Jakt på fåglar

Forskning

EU-länderna måste främja forskning till förmån för skötsel, skydd och förnuftigt utnyttjande (t.ex. utarbeta nationella förteckningar över arter som hotas av utrotning) av vilda fåglar i Europa.

Rapportering

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 15 februari 2010. Genom direktiv 2009/147/EG kodifierades och ersattes direktiv 79/409/EEG och fortlöpande ändringar av detta.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Livsmiljö (habitat): ett naturområde eller en typ av miljö där en viss sorts djur eller växt normalt lever.
Biotop: ett område med enhetliga miljöförhållanden som utgör levnadsutrymme för en viss kombination av djur och växter.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (kodifierad version) (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2009/147/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1010 av den 5 juni 2019 om samordning av rapporteringsskyldigheter inom miljöanknuten lagstiftning och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 166/2006 och (EU) nr 995/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG, 2004/35/EG, 2007/2/EG, 2009/147/EG och 2010/63/EU, rådets förordningar (EG) nr 338/97 och (EG) nr 2173/2005 samt rådets direktiv 86/278/EEG (EUT L 170, 25.6.2019, s. 115).

Senast ändrat 28.05.2020