Ämnen som bryter ned ozonskiktet

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (ozonförordningen)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Råmaterial: alla kontrollerade eller nya ämnen som bearbetas kemiskt i en process där de helt förändras från sin ursprungliga sammansättning och vars utsläpp är obetydliga.
Agens i tillverkningsprocessen: ett kontrollerat ämne som används som kemisk agens i de tillämpningar som anges i bilaga III.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 av den 16 september 2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EUT L 286, 31.10.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1005/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Senast ändrat 12.02.2021