Europeiska miljöbyrån - miljöinformation och miljöövervakning

Förordning (EU) nr 401/2009 - Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 401/2009 av den 23 april 2009 om Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

I förordningen beskrivs syften och mål för Europeiska miljöbyrån (EEA) och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (Eionet). Detta gör att dessa kan ge information till stöd för utformningen av EU:s miljöpolitik.

VIKTIGA PUNKTER

Europeiska miljöbyrån är ett EU-organ vars mål är att skydda och förbättra miljön och stödja hållbar utveckling. Detta gör miljöbyrån genom att tillhandahålla objektiv, tillförlitlig och jämförbar information så att

åtgärder vidtas för att skydda miljön,

resultaten av sådana åtgärder bedöms,

allmänheten hålls informerad om miljötillståndet,

EU-länderna har det nödvändiga tekniska och vetenskapliga stödet för detta ändamål.

Miljöbyrån har följande huvuduppgifter:

Att samla in, bearbeta och analysera data för att ge EU den objektiva information som behövs för en effektiv miljöpolitik.

Att bistå vid övervakningen av miljöåtgärder.

Att sammanställa, utvärdera och sprida data om miljötillståndet till allmänheten.

Att säkerställa att uppgifterna är jämförbara över hela Europa.

Att främja införlivandet av europeisk miljöinformation med internationella övervakningsprogram såsom de som utarbetas av FN.

Att främja utvecklingen av metoder för att kunna bedöma kostnaderna för miljöskador och för åtgärder avsedda att förebygga miljöskador samt skydda och återställa miljön.

Att främja utbytet av information om bästa tillgängliga teknik för att förebygga eller minska miljöskador.

Att offentliggöra en rapport om miljötillståndet och om utvecklingstendenserna och framtidsutsikterna för miljön vart femte år.

De uppgifter som omfattas är:

klimatförändringar och anpassning till klimatförändringar.

Europeiska miljöbyråns styrelse omfattar en representant från vart och ett av medlemsländerna, två representanter från EU-kommissionen och två vetenskapliga experter som utses av Europaparlamentet. En verkställande direktör är ansvarig för den dagliga förvaltningen.

Europeiska miljöbyrån samarbetar med övriga EU och internationella organ, såsom EU:s statistikkontor (Eurostat) och EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, FN:s miljöprogram och Världshälsoorganisationen.

EIONET, som samordnas av Europeiska miljöbyrå, är EU:s informationsnätverk om miljöfrågor. Det har representation från alla EU-länder samt Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz och Turkiet.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 10 juni 2009.

BAKGRUND

Europeiska miljöbyråns webbplats.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 401/2009

10.6.2009

-

EUT L 126, 21.5.2009, s. 13-22

Senast ändrat 22.09.2015