Bekämpning av olaglig avverkning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 995/2010 om skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den förbjuder utsläppande av timmer från olaglig avverkning på EU-marknaden och fastställer villkor för saluföring av timmer och trävaror i EU.

VIKTIGA PUNKTER

Övervakning av genomförandet och tillgång till information

De länder som omfattas av förordningen ska senast den 30 april varje år för allmänheten och Europeiska kommissionen offentliggöra information om tillämpningen av förordningens tillämpning under det föregående kalenderåret. Kommissionen ska också offentliggöra en EU-omfattande översikt på grundval av de uppgifter som lämnats in av alla EU-länder.

Senast den 3 december 2021 och vart femte år därefter ska kommissionen se över denna förordnings effektivitet och sätt att fungera på grundval av den information som rapporteras varje år och erfarenheten av dess tillämpning.

BAKGRUND

Olaglig avverkning* är ett genomgripande problem för miljön, ekonomin och samhället. Det bidrar till klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald, förlorade vinster, konflikter (ibland väpnade) om mark och resurser samt korruption.

Mer information hittar du här:

VIKTIGA BEGREPP

Tillbörlig aktsamhet: ett utövande av riskhantering för att minimera risken att timmer från olaglig avverkning (eller produkter som innehåller det) erbjuds till försäljning på EU-marknaden.
Olaglig avverkning: avverkning av timmer i strid mot lagarna i avverkningslandet.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 295, 12.11.2010, s. 23).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 363/2012 av den 23 februari 2012 om förfarandereglerna för erkännande och återkallande av erkännande av övervakningsorganisationer enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 115, 27.4.2012, s. 12).

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 607/2012 av den 6 juli 2012 om detaljerade regler för systemet för tillbörlig aktsamhet samt hur ofta och på vilket sätt de övervakningsorganisationer ska kontrolleras som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden (EUT L 177, 7.7.2012, s. 16).

Rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 347, 30.12.2005, s. 1).

Fortlöpande ändringar av rådets förordning (EG) nr 2173/2005 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Kommissionens förordning (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen (EUT L 277, 18.10.2008, s. 23).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 29.08.2019