EU:s lagstiftning om avfallshantering

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2008/98/EG om avfall och upphävande av vissa direktiv

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Direktiv 2008/98/EG

Ändring av direktiv (EU) 2018/851

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

BAKGRUND

VIKTIGA BEGREPP

Biprodukt: ett ämne eller föremål som härstammar från en produktionsprocess vars primära mål inte är att producera ämnet eller föremålet. Direktivet fastställer villkor under vilka ämnen eller föremål inte ses som avfall.
Planer för förlängt producentansvar: en serie av åtgärder vidtagna av EU-länder för att säkerställa att producenter bär ekonomiskt ansvar eller organisationsansvar för hanteringen av avfallsskedet i en produkts livscykel.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 312, 22.11.2008, s. 3).

Efterföljande ändringar till direktiv 2008/98/EG har tillagts till den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1004 av den 7 juni 2019 om fastställande av regler för beräkning, verifiering och rapportering av uppgifter om avfall i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG och om upphävande av kommissionens genomförandebeslut C(2012) 2384 (EUT L 163, 20.6.2019, s. 66).

Kommissionens direktiv (EU) 2015/1127 av den 10 juli 2015 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG om avfall och om upphävande av vissa direktiv (EUT L 184, 11.7.2015, s. 13).

Kommissionens beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall (EGT L 226, 6.9.2000, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 22.06.2020