En integrerad industripolitik för globaliseringens tidsålder

Industrin står i centrum för den nya tillväxtmodellen för EU:s ekonomi, enligt Europa 2020-strategin. I detta meddelande föreslår vi en ny inriktning för industripolitiken som kommer att stärka EU:s konkurrenskraft, ger tillväxt och sysselsättning och gör det möjligt att övergå till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén av den 28 november 2010 - En integrerad industripolitik för en globaliserad tid med konkurrenskraft och hållbar utveckling i centrum [KOM (2010) 614 slutlig - Ej offentliggjort i EUT].

SAMMANFATTNING

Detta meddelande föreslår en ny inriktning för industripolitiken med konkurrenskraft och hållbarhet för Europeiska unionens (EU) industri i centrum. Därför är det väsentligt att ta hänsyn till industripolitiken i vid bemärkelse, sådan politik som påverkar kostnader, priser och innovativ konkurrenskraft inom industrin och enskilda sektorer, men även effekten på konkurrenskraften av initiativ på andra politikområden som påverkar industrins kostnader, priser och innovativa konkurrenskraft. Det omfattar inte bara den inre marknaden och handeln, utan även transport, energi, miljö samt sociala frågor och konsumentskydd.

Kommissionens nya inriktning på industripolitiken kännetecknas av följande:

EU:s politikområden måste alla arbeta i samma riktning för att tillhandahålla bästa möjliga ramverksvillkor för industrin i Europa. Därför har kommissionen, inom ramen för konsekvensanalysen, utvecklat en konkurrensanalys, dvs. en särskild hänsyn till industrins konkurrenskraft som ska tillämpas på alla politikområden. Samtidigt föreslås särskilda kontroller av ändamålsenligheten för att säkerställa att den kumulativa effekten av befintlig lagstiftning inte tynger industrin.

Innovation är den viktigaste drivkraften för produktivitet, ökad energi- och materialeffektivitet, förbättrad prestanda hos varor och tjänster och skapandet av nya marknader. En ny industriell innovationspolitik uppmuntrar snabbare utveckling och saluföring och säkerställer att EU-företag ska hinna först till den globala marknaden och därigenom öka konkurrenskraften. Viktig möjliggörande teknik kan ligga till grund för många olika nya processer, varor och tjänster, inklusive helt nya industrier i framtiden. Kommissionen föreslår därför att spridningen och kommersialiseringen av konkurrenskraftiga möjliggörande tekniker ska främjas.

Moderniseringen av Europas kompetensbas kommer att stödja Europas industriella bas genom att förbättra EU:s arbetsmarknad, och säkerställer att EU:s arbetskraft har rätt kompetens. Därför kommer kommissionen att främja nätverkssamarbete mellan intressenterna för att utbyta information och bästa praxis mellan EU-länder och föreslå principer för grundförutsättningarna för jobbskapande åtgärder.

För att kunna dra nytta av globaliseringen kommer kommissionen att ta initiativ till internationellt samarbete för att utveckla globala regler och standarder, och genom den europeiska grannskapspolitiken söka närmare ekonomisk integrering med grannländerna genom att utvidga fördelarna med EU:s inre marknad på vissa områden. Detta meddelande erkänner också utmaningarna som små och medelstora företag möter när de blir internationella. En strategi för internationaliseringen av små och medelstora företag sjösattes i slutet av 2011. Att tillhandahålla rätt information och stöd på marknader utanför EU till små och medelstora företag är mycket prioriterat.

Detta meddelande inser att EU:s industri måste påskynda övergången till en koldioxid-, resurs- och energisnål ekonomi, vilket kan leda till kostnadssänkningar och en minskad påverkan på miljön. Den 20 september 2011 inledde kommissionen sin färdplan för ett resurseffektivt Europa, som ger ramverket för att ambitiöst bryta sambandet mellan koldioxid- och resursanvändning å ena sidan och ekonomisk tillväxt å andra sidan. I enlighet med EU:s färdplan för en koldioxidsnål ekonomi senast år 2050 kommer kommissionen att utforma de långsiktiga sektoriella industristrategier som krävs för att gå över till en koldioxid-, resurs- och energisnål ekonomi.

Meddelandet uppmuntrade en effektivare styrning av industripolitiken med ökad koordinering och ökat samarbete mellan EU-länder. Meddelandet från 2011, Industripolitik för stärkt kompetenskraft av den 14 oktober 2011 följer upp denna del av politiken.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En starkare europeisk industri för tillväxt och ekonomisk återhämtning Uppdatering av meddelandet om industripolitiken [ COM (2012) 582 final, 10.10.2012 -ej offentliggjort i EUT].

I detta meddelande betonas behovet av att trappa upp investeringarna i ny teknik för att ge Europa konkurrensfördelar i den nya industriella revolutionen. Här sätts målet att tillverkningsindustrins andel av EU:s BNP ska vara 20 % år 2020. För att uppnå detta föreslår kommissionen att tillsammans med EU:s medlemsstater och industri gemensamt fokusera på investering och innovation genom sex prioriterade åtgärder: avancerad tillverkningsteknik, viktig möjliggörande teknik, biobaserade produkter, hållbar industripolitik, hållbart byggande och hållbara råvaror, rena fordon och fartyg samt smarta elnät. Arbetsgrupper definierar färdplaner för varje åtgärd.

I meddelandet framhålls också behovet av bättre marknadsvillkor: bättre tillträde till både den inre marknaden och internationella marknader bidrar till att den ekonomiska tillväxten återhämtar sig. De åtgärder som förutses är bl.a. främjande av entreprenörskap, bredare användning av standardisering, skydd och främjande av immateriella rättigheter, förbättrad tillgång till råmaterial, bättre tillgång till finansiering och kapitalmarknader samt större investeringar i humankapital.

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén För en industriell renässans i Europa [ COM(2014)014 final, 22.1.2014 -ej offentliggjort i EUT].

I detta meddelande betonas industrins betydelse för att säkerställa ekonomisk motståndskraft. Mot bakgrund av att tillverkningsindustrins bidrag till EU:s BNP hade sjunkit till 15,1 % sommaren 2013, markeras behovet av att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft.

Detta kan åstadkommas på flera sätt, däribland genom följande:

Senast ändrat den 17.06.2014