EU:s handlingsplan för energieffektivitet 2011

Energieffektivitet är en viktig del i Europeiska unionen energipolitik och ett effektivt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Den sänker även energiräkningarna och gör EU mindre beroende av externa energileverantörer.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Handlingsplanen för energieffektivitet 2011 (KOM(2011) 109 slutlig, 8.3.2011).

SAMMANFATTNING

Energieffektivitet är en viktig del i Europeiska unionen energipolitik och ett effektivt verktyg i kampen mot klimatförändringarna. Den sänker även energiräkningarna och gör EU mindre beroende av externa energileverantörer.

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs planer som främjar en ekonomi som respekterar jordens resurser, genomför ett koldioxidsnålt system, förbättrar EU:s energioberoende och stärker säkerheten i energiförsörjningen.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

Denna plan ingår i 20-20-20-målen från EU:s energi- och klimatpaket för 2020. De andra två målen är att senast 2020 minska utsläppen av växthusgaser med 20 % jämfört med 1990 års nivåer och att 20 % av EU:s energi ska komma från förnybara källor.

Mer information finns på sidorna om energieffektivitet, ekodesign och Intelligent energi - Europa på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

Delade incitament syftar på den vanliga situationen då både ägare och hyresgäster är tveksamma till att betala för att förbättra energiprestanda i en fastighet eftersom fördelarna delas mellan dem.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energirelaterade produkter (EUT L 285, 31.10.2009, s. 10-35).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1-56).

Senast ändrat 27.08.2015