Byggnaders energiprestanda

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Ändringar av det ursprungliga direktivet

Frivilligt gemensamt EU-system för betygsättning av byggnaders smarta beredskap

År 2020 antog kommissionen en delegerad akt och en genomförandeakt:

Delegerad förordning (EU) 2020/2155 och genomförandeförordning (EU) 2020/2156 gäller sedan den 10 januari 2021.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVEN FÖR?

BAKGRUND

Byggsektorn i EU är den största enskilda energiförbrukaren i Europa och står för 40 % av den totala energiförburkningen. Omkring 75 % av byggnaderna är inte energieffektiva. Med tanke på denna låga energieffektivitet har utfasning av fossila bränslen i byggnadsbeståndet blivit ett av EU:s långsiktiga mål. Detta direktiv är ett viktigt steg mot att öka byggnadernas effektivitet.

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Byggnadens installationssystem: teknisk utrustning för rumsuppvärmning, rumskylning, ventilation, varmvatten för hushållsbruk, fast belysning, fastighetsautomation och tillhörande reglering, platsbaserad elproduktion eller en kombination av dessa, även sådana system som utnyttjar energi från förnybara energikällor, i en byggnad eller en byggnadsenhet.
Nära-nollenergibyggnad: en byggnad som har mycket hög energiprestanda. Den mycket låga mängden energi som krävs bör i mycket hög grad tillföras i form av energi från förnybara energikällor, inklusive energi från förnybara energikällor som produceras på plats eller i närheten.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda (omarbetning) (EUT L 153, 18.6.2010, s. 13).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2010/31/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2155 av den 14 oktober 2020 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU genom inrättande av ett frivilligt gemensamt system inom Europeiska unionen för betygsättning av byggnaders smarta beredskap (EUT L 431, 21.12.2020, s. 9).

Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/2156 av den 14 oktober 2020 om närmare uppgifter om det tekniska tillvägagångssättet för en ändamålsenlig tillämpning av ett frivilligt gemensamt unionssystem för betygsättning av byggnaders smarta beredskap (EUT L 431, 21.12.2020, s. 25).

Kommissionens rekommendation (EU) 2016/1318 av den 29 juli 2016 om riktlinjer för främjande av nära-nollenergibyggnader och bästa praxis för att se till att alla nya byggnader är nära-nollenergibyggnader senast 2020 (EUT L 208, 2.8.2016, s. 46).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Medlemsstaternas framsteg mot nära-nollenergibyggnader (COM(2013) 483 final/2, 7.10.2013).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet: Finansiellt stöd för energieffektivitet i byggnader (COM(2013) 225 final, 18.4.2013).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 244/2012 av den 16 januari 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda genom fastställande av en ram för jämförelsemetod för beräkning av kostnadsoptimala nivåer för minimikrav avseende energiprestanda för byggnader och byggnadselement (EUT L 81, 21.3.2012, s. 18).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 26.02.2021