Naturgasöverföringsnät

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 715/2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen innehåller bestämmelser för

Bestämmelserna ska motverka konkurrenshinder på EU:s inre marknad för naturgas och garantera att den fungerar utan problem.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen styr

Certifiering av systemansvariga för överföringssystemen

De nationella tillsynsmyndigheterna måste underrätta Europeiska kommissionen om beslut gällande certifiering av systemansvariga för överföringssystem. Kommissionen har två månader på sig att meddela sitt yttrande till en nationell tillsynsmyndighet. Myndigheten antar sedan det slutliga beslutet om certifieringen av den systemansvariga för överföringssystemet. Beslutet och kommissionens yttrande offentliggörs.

Inrättande av det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystemen för gas (Entso-G)

Senast den 3 mars 2011 skulle de systemansvariga för överföringssystemen för gas till kommissionen och byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter lämna in ett utkast till stadgar för Entso-G, en förteckning över medlemmar och ett utkast till arbetsordning.

Entso-G:s uppgifter i samband med nätföreskrifter

Kommissionen måste samråda med byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och med Entso-G för att upprätta en årlig förteckning över prioriteringarna vid utarbetandet av regler (som kallas nätföreskrifter). Föreskrifterna utarbetas med användning av icke-bindande riktlinjer som byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter lämnar in till kommissionen. Föreskrifterna gäller särskilt

Entso-G:s arbetsuppgifter

Entso-G ansvarar för att anta

Kostnader och avgifter

Tillsynsmyndigheterna fastställer avgifter eller metoder för beräkning av dessa. EU-länderna får fatta beslut om avgifter, till exempel om fastställande av auktionsförfaranden.

Tjänster för tredjepartstillträde

Hantering av överbelastning

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen gäller sedan den 3 mars 2011. Den upphävde förordning (EG) nr 1775/2005 från och med den 3 mars 2011.

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Överföring: transport av gas från produktionsområden till slutkonsumenter via underjordiska rörledningar.
Systemansvarig för överföringssystem: ett organ som genomför nationella eller regionala transporter av energi, t.ex. naturgas, med hjälp av fast infrastruktur.
Balans: Att göra mottagande och leverans av gas till eller uttag från ett företag likvärdiga. Balans kan erhållas på daglig, månatlig eller årstidsenlig basis, och sanktioner för överdriven obalans tillämpas i allmänhet.
Förvaltning av överbelastning: Överbelastning uppstår när överföringssystemet inte är tillräckligt för att överföra den kraft som marknaden efterfrågar. Förvaltning av överbelastning garanterar att tillgänglig kraft kan användas utan att systemets gränser överskrids.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten och om upphävande av förordning (EG) nr 1775/2005 (EUT L 211, 14.8.2009, s. 36).

Fortlöpande ändringar av genomförandeförordning (EG) nr 715/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens förordning (EU) 2017/459 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för mekanismer för kapacitetstilldelning i överföringssystem för gas och om upphävande av förordning (EU) nr 984/2013 (EUT L 72, 17.3.2017, s. 1).

Kommissionens förordning (EU) 2017/460 av den 16 mars 2017 om fastställandet av nätföreskrifter för harmoniserade tariffstrukturer för överföring av gas (EUT L 72, 17.3.2017, s. 29).

Kommissionens förordning (EU) 2015/703 av den 30 april 2015 om fastställandet av nätföreskrifter med regler för driftskompatibilitet och informationsutbyte (EUT L 113, 1.5.2015, s. 13).

Kommissionens förordning (EU) nr 312/2014 av den 26 mars 2014 om fastställandet av nätföreskrifter för balansering av överföringsnät för gas (EUT L 91, 27.3.2014, s. 15).

Senast ändrat 05.07.2018