Byrån för samarbete mellan EU:s energitillsynsmyndigheter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 713/2009 – inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Byrån

Byrån tilldelades ytterligare arbetsuppgifter 2011 i enlighet med förordning (EU) nr 1227/2011 (Remitförordningen), i syfte att öka öppenheten och stabiliteten på EU-energimarknaderna och ta itu med insiderhandel och marknadspåverkan.

I samband med att förordning (EU) nr 347/2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer trädde i kraft 2013, fick byrån även ansvaret för att utse och övervaka projekt av gemensamt intresse.

Byrån får inrätta tillfälliga expertgrupper som ska biträda byrån i arbetet med att utarbeta regler. Det finns för närvarande tre expertgrupper med fokus på följande frågor:

BAKGRUND

Byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (Acer) inrättades i samband med det tredje energipaketet i syfte att slutföra fullbordandet av den inre marknaden både för el och naturgas.

Byrån inledde officiellt sin verksamhet i mars 2011 och har sitt huvudkontor i Ljubljana i Slovenien.

VIKTIGA BEGREPP

* Energitillsynsmyndigheter: organ som utses av EU-länderna och som har i uppgift att säkerställa att ländernas energimarknader fungerar korrekt, exempelvis att energileverantörer uppfyller sina åtaganden och att konsumenter får tillgång till en pålitlig tjänst till ett rättvist pris.

* Systemansvarig för överföringssystem: en enhet som genomför nationella eller internationella transporter av energi, till exempel naturgas eller elektricitet, med hjälp av fast infrastruktur.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (EUT L 211, 14.8.2009, s. 1–14)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 713/2009 har integrerats i den ursprungliga texten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1–16)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 2013 om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer och om upphävande av beslut nr 1364/2006/EG och om ändring av förordningarna (EG) nr 713/2009, (EG) nr 714/2009 och (EG) nr 715/2009 (EUT L 115, 25.4.2013, s. 39–75). Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 28.10.2015