Främja användningen av energi från förnybara energikällor

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/28/EG – främja användningen av energi från förnybara energikällor

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Genom direktiv (EU) 2015/1513 ändras direktiven 2009/28/EG och 98/70/EG, EU:s lagstiftning om kvaliteten på bensin och dieselbränslen. Syftet är bland annat att inleda övergången från konventionella* (första generationens) biobränslen till avancerade* (andra generationens) biobränslen som ger avsevärda besparingar av växthusgaser. Genom direktivet införs ett tak på 7 % för konventionella biobränslen för att uppfylla de mål för slutlig energiförbrukning inom transport år 2020 som finns i direktivet om förnybar energi.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Direktivet har tillämpats sedan den 25 juni 2009. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 5 december 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

* VIKTIGA BEGREPP

Energi från förnybara energikällor: energi från icke-fossila energikällor, såsom vindkraft, solenergi, geotermisk energi, vattenkraft, biomassa och gas från avloppsreningsverk (t.ex. metan).

Konventionella biobränslen: framställda av livsmedelsgrödor, t.ex. socker, stärkelse och vegetabiliska oljor. De produceras från mark med råvaror som också kan användas som livsmedel och foder.

Avancerade biobränslen: framställda från källor som inte konkurrerar direkt med livsmedels- och fodergrödor, såsom avfall och jordbruksrester.

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16–62).

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2009/28/EG har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Europaparlaments och rådets direktiv 98/70/EG av den 13 oktober 1998 om kvaliteten på bensin och dieselbränslen och om ändring av rådets direktiv 93/12/EEG (EGT L 350, 28.12.1998, s. 58–68).

Se konsoliderad version.

Senast ändrat 21.02.2017