Minskning av växthusgaser fram till år 2020: ansvarsfördelningsbeslutet

Genom beslutet om ansvarsfördelning upprättas bindande årliga mål för växthusgasutsläpp för länderna i Europeiska unionen (EU) för perioden 2013-2020. Dessa mål gäller utsläpp från de flesta sektorer som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem(EU ETS), t.ex. transport (utom flyg och internationell sjöfart), byggnader, jordbruk och avfall.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG av den 23 april 2009 om medlemsstaternas insatser för att minska sina växthusgasutsläpp i enlighet med gemenskapens åtaganden om minskning av växthusgasutsläppen till 2020.

SAMMANFATTNING

Genom beslutet om ansvarsfördelning upprättas bindande årliga mål för växthusgasutsläpp för länderna i Europeiska unionen (EU) för perioden 2013-2020. Dessa mål gäller utsläpp från de flesta sektorer som inte ingår i EU:s utsläppshandelssystem(EU ETS), t.ex. transport (utom flyg och internationell sjöfart), byggnader, jordbruk och avfall.

Ansvarsfördelningsbeslutet utgör en del av en uppsättning politiska beslut och åtgärder på området klimatförändringar och energi - det så kallade klimat- och energipaketet - som ska bidra till att föra EU mot en koldioxidsnål ekonomi och öka dess energitrygghet.

VILKET SYFTE HAR BESLUTET?

Genom ansvarsfördelningsbeslutet upprättas nationella utsläppsmål för år 2020, uttryckt som procentuella förändringar jämfört med 2005 års utsläppsnivåer. I beslutet fastställs också hur många ton växthusgaser som varje EU-land får släppa ut varje år från 2013 till 2020 inom de sektorer som omfattas av beslutet.

VIKTIGA PUNKTER

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET?

För perioden 2013 till 2020.

BAKGRUND

För att bekämpa den globala uppvärmningen har EU åtagit sig att minska sina utsläpp av växthusgaser med minst 20 % fram till år 2020, jämfört med 1990 års utsläppsnivåer. För att uppnå det målet har EU antagit följande två huvudlagar:

Mer information finns på Europeiska kommissionens webbplats om ansvarsfördelningsbeslutet.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Beslut nr 406/2009/EG

25.6.2009

-

EUT L 140, 5.6.2009, s. 136-148

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2013/162/EU av den 26 mars 2013 om fastställande av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2013-2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut 406/2009/EG (EUT L 90, 28.3.2013, s. 106-110).

Kommissionens genomförandebeslut 2013/634/EU av den 31 oktober 2013 om anpassning av medlemsstaternas årliga utsläppstilldelningar för perioden 2013-2020 i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 406/2009/EG (EUT L 292,1.11.2013, s. 19-22).

Senast ändrat 26.03.2015(1) Den 1 februari 2020 lämnar Storbritannien EU och blir ett tredjeland (land utanför EU).