EU:s handikappstrategi (2010–2020)

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU – KOM (2010) 636 slutlig

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet framläggs en strategi för att ge människor med funktionshinder de redskap de behöver för att till fullo åtnjuta sina rättigheter och delta i samhällslivet och ekonomin på samma villkor som andra.

Strategin bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Den kompletterar också Europa 2020 (EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla) och EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna i Lissabonfördraget.

VIKTIGA PUNKTER

Följande åtta områden för gemensamma åtgärder mellan EU och EU-länderna lyfts fram i denna strategi:

Tillgänglighet: att se till att personer med funktionshinder har tillgång till varor, tjänster och hjälpmedel.

Delaktighet: att se till att personer med funktionsnedsättning kan utöva alla sina grundläggande rättigheter som EU-medborgare.

Lika rättigheter och likabehandling: att se till att politik som främjar jämställdheten genomförs (både på EU-nivå och på nationell nivå).

Sysselsättning: att öka antalet arbetstagare med funktionshinder på arbetsmarknaden och att göra arbetsplatserna tillgängligare.

Utbildning: att se till att funktionshindrade elever kan delta i allmän utbildning och livslångt lärande. Europeiska kommissionen har redan inlett flera initiativ som rör utbildning, t.ex. Europeiska byrån för utveckling av specialundervisning.

Socialt skydd: att ta itu med omfattande sociala utmaningar som drabbar personer med funktionshinder, som t.ex. inkomstojämlikhet, risk för fattigdom och social utslagning. EU:s strukturfonder och EU-ländernas nationella åtgärder kan användas för att säkerställa detta sociala skydd.

Hälsa: att se till att personer med funktionshinder får lika och överkomlig tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster och anläggningar (även för psykisk hälsa).

Utrikespolitik: att främja rättigheterna för personer med funktionsnedsättning på internationell nivå.

För att på bästa sätt genomföra strategin måste EU:s institutioner och EU-länderna samarbeta för att

öka medvetenheten om frågor som rör funktionsnedsättning,

utveckla finansieringsmöjligheter,

förbättra statistiska uppgifter,

se till att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning efterlevs.

Utvecklingen av genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning redovisas i kommissionens arbetsdokument från 2014.

BAKGRUND

Åttio miljoner människor i EU (en sjättedel av befolkningen) har funktionshinder som varierar från lätta till svåra. De hindras ofta av sitt funktionshinder från att delta i samhället och ekonomin och fattigdomen bland dem är 70 % högre än genomsnittet i EU.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU (KOM (2010) 636 slutlig, 15.11.2010)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar: Europeiska unionens rapport om genomförandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. (SWD (2014)182 final, 5.6.2014)

Senast ändrat 13.10.2015