EU:s kamp mot fattigdom och social utestängning

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning – KOM(2010) 758 slutlig

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning, ett av de viktigaste initiativen i Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla. I meddelandet redovisas hur politiken på olika områden och särskilda åtgärder kan bidra till målet att lyfta minst 20 miljoner människor ur fattigdom och social utestängning till 2020.

VIKTIGA PUNKTER

Mål

Plattformen syftar till att skapa ett partnerskap mellan olika grupper i samhället, däribland de nationella regeringarna, EU-institutionerna, regionala och lokala myndigheter, icke-statliga organisationer och personer som själva befinner sig i fattigdom.

Deras partnerskap syftar till att utveckla EU-omfattande strategier på alla områden som rör social inkludering, i synnerhet

tillgång till arbete, genom att bedöma de nationella strategierna och den europeiska strategin för att skapa nya arbetstillfällen och öka arbetstagarnas kompetens,

tillgång till grundläggande tjänster och socialt skydd, särskilt i samband med den åldrande befolkningen och den ökade sociala utestängningen,

utbildnings- och ungdomspolitik, för att motverka att elever lämnar skolan i förtid och ojämlikheter i utbildningen,

ekonomisk och social integration av invandrare, genom en ny europeisk strategi,

att bekämpa diskriminering, särskilt mot minoriteter, personer med funktionshinder och hemlösa, men även förbättra ekonomiskt oberoende och jämställdhet,

tillgång till informations- och kommunikationsteknik, allmännyttiga tjänster samt finansiella (grundläggande banktjänster) och energitjänster (belysning och uppvärmning).

Fem åtgärdsområden

1.

Åtgärder för att bekämpa fattigdom på alla politikområden, men särskilt gällande arbetsmarknad, minimiinkomststöd, hälso- och sjukvård, utbildning och boende.

2.

Bättre användning av EU-fonderna, däribland strukturfonderna, för att stödja social inkludering.

3.

Omfattande tester och bedömningar av vad som fungerar och inte fungerar i socialpolitiska innovationer (metoder och instrument som används för att ta itu med sociala frågor) innan de införs på bred front.

4.

Samarbete med icke-statliga organisationer och intressegrupper för att mer effektivt stödja tillämpningen av socialpolitiska reformer.

5.

Bättre politisk samordning mellan EU-länderna genom att använda den öppna samordningsmetoden för socialt skydd och social inkludering och i synnerhet kommittén för socialt skydd.

Centrala åtgärder

Alla EU-länder har upprättat nationella mål och strategier för tillväxt med målen i Europa 2020-strategin i åtanke. Kommissionen övervakar dessa reformer genom en årscykel för samordning av ekonomisk politik som benämns den europeiska planeringsterminen. Kommissionen ger sedan rekommendationer för de kommande 12–18 månaderna.

Framsteg inom de fem åtgärdsområdena registreras på resultattavlor. I juli 2013 hade 23 av kommissionens 64 initiativ genomförts. Dessa innefattar

kommissionens rekommendation till EU-länderna om att förenkla banktjänster,

rådets rekommendation om åtgärder för att motverka att elever lämnar skolan i förtid.

Pågående åtgärder innefattar att lansera ett europeiskt innovationspartnerskap för aktivt och hälsosamt åldrande, och att se till att målen för fattigdomsbekämpning och social inkludering upprätthålls i Horisont 2020, programmet för forskning och innovation 2014–2020.

BAKGRUND

Europeisk plattform mot fattigdom och social utestängning.

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén – Den europeiska plattformen mot fattigdom och social utestängning: en europeisk ram för social och territoriell sammanhållning (KOM(2010) 758 slutlig, 16.12.2010)

Senast ändrat 15.10.2015