Exponering för asbest: skydd för arbetstagare

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/148/EG om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

VIKTIGA PUNKTER

Asbest är ett naturligt förekommande mineral vars fibrer kan separeras i tunna, starka trådar. Det har använts i stor omfattning inom många industrier eftersom fibrerna fungerar utmärkt som isolering (de är beständiga mot värme, brand och kemikalier och är inte elektriskt ledande).

Asbest är dock ett särskilt farligt ämne (klassat som cancerframkallande i kategori 1A enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar). Om produkter som innehåller asbest skadas finns det risk för inandning av fibrer, vilket med tiden kan leda till sjukdomar som asbestos*, mesoteliom* och andra cancertyper.

Förbud

Det är förbjudet att utföra verksamhet som exponerar arbetstagare för asbestfibrer vid

Det enda undantaget från detta förbud är behandling och deponi av produkter som härrör från rivningsarbete och asbestsanering.

Inom EU råder det dessutom ett allmänt förbud mot anbringande av asbest genom sprutning och arbetsmetoder som innefattar användning av isolerings- och ljudisolerande material med låg täthet som innehåller asbest.

Asbestsanering och rivningsarbete

Det är tillåtet att behandla och deponera produkter som härrör från asbestsanering och från rivningsarbete där asbest tas bort i enlighet med en på förhand utarbetad arbetsplan innan rivningsarbetet påbörjas. Exponeringen ska reduceras till en så låg nivå som möjligt genom följande åtgärder:

Riskbedömning

I de fall det finns en sannolik risk för exponering för asbestdamm, ska man genomföra en riskbedömning för att fastställa exponeringens typ och omfattning, baserat på en provtagning som är representativ för arbetstagarens individuella exponering. Arbetsgivare måste göra en anmälan till ansvarig myndighet i det berörda EU-landet innan arbeten kan påbörjas, med en beskrivning av bland annat

Koncentrationsgränser

Ingen arbetstagare får exponeras för en luftburen koncentration av asbest som överstiger 0,1 fibrer per cm3. Om detta värde överskrids ska arbetet stoppas tills ytterligare åtgärder har vidtagits för att skydda de berörda arbetstagarna. Detta gäller i synnerhet följande åtgärder:

Utbildning

Arbetsgivare ska tillhandahålla lämplig utbildning för alla de arbetstagare som exponeras eller kan komma att exponeras för damm från asbest eller asbesthaltiga material. Utbildning ska anordnas med regelbundna mellanrum och utan kostnad för arbetstagarna. Utbildningen ska omfatta information om

Hälsokontroller och övervakning

Innan en arbetstagare exponeras för asbest ska en bedömning av hälsotillståndet ske och en hälsojournal ska upprättas. Ytterligare bedömningar ska genomföras minst vart tredje år. Läkare kan ge råd om individuella skyddsåtgärder som kan omfatta att arbetstagaren upphör med allt arbete som innebär exponering.

EU-ländernas skyldigheter

EU-länderna måste underrätta Europeiska kommissionen om alla lagar som de antar på detta område och avlägga en rapport vart femte år om det praktiska genomförandet av direktivet. De ska även föra ett register över fall av asbestos eller mesoteliom.

Det här direktivet upphäver ett annat direktiv (direktiv 83/477/EEG) som hade ändrats flera gånger.

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Den gäller från och med den 5 januari 2010.

VIKTIGA BEGREPP

*Asbestos: En kronisk inflammatorisk lungsjukdom som orsakas av inandning av asbestfiber som stannar kvar i kroppen. Den kan leda till svår andnöd och medför risk för vissa cancertyper.

*Mesoteliom: En aggressiv cancertyp som angriper lungsäck och buk. Exponering för asbest är den främsta orsaken och riskfaktorn.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för asbest i arbetet (kodifierad version) (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28–36)

Senast ändrat 06.06.2016