Program som främjar utvecklingen av mikrofinansiering i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet

Förordning (EU) nr 1296/2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Progress-instrumentet hade enligt beslutet en budget på 100 miljoner euro för fyra år (2010–2013) och var utformat för att göra det lättare för följande målgrupper att få mikrofinansiering:

Under perioden 2014–2020 ingick detta initiativ enligt förordning (EU) nr 1296/2013 i delen för mikrofinansiering och socialt entreprenörskap inom EU:s EaSI-program, som har tagit vid efter instrumentet Progress för mikrokrediter. I förordning (EU, Euratom) 2018/1046 om finansiella regler för EU:s budget uppdaterades de vägledande procentandelar som ska tilldelas de tre programdelarna* som ett genomsnitt under hela programperioden. Därmed fastslogs att minst 18 % av den sammanlagda budgeten bör läggas på mikrofinansiering och socialt entreprenörskap.

EaSI gör det inte bara enklare för målgrupperna och målföretagen att få tillgång till mikrofinansiering, utan har dessutom följande syften:

Deltagande i programdelen för mikrofinansiering och socialt entreprenörskap är öppet för offentliga och privata organ som är etablerade i EU-länderna, Island, Albanien, Montenegro, Nordmakedonien, Serbien eller Turkiet, förutsatt att de beviljar mikrofinansiering till personer och mikroföretag eller finansiering till sociala företag. EU ger sitt stöd främst genom de finansieringsinstrument som anges i EU:s budgetförordning (förordning (EU) 2018/1046), som bland annat innehåller ändringar av förordning (EU) nr 1296/2013 samt uppdaterade och förenklade regler för EU:s allmänna budget.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH FÖRORDNINGEN FÖR?

BAKGRUND

Mer information finns här:

VIKTIGA BEGREPP

Mikrofinansiering: Lån på mindre än 25 000 euro som i huvudsak ges till småföretag och sociala företagare.
Socialt företag: En aktör inom den sociala ekonomin vars främsta syfte är social inverkan snarare än vinster för företagets ägare eller aktieägare.
Mikroföretag: Ett företag med färre än tio anställda och en årsomsättning (företagets intäkter under en viss tidsperiod) eller balansräkning (en redovisning av företagets tillgångar och skulder) som understiger 2 miljoner euro.
Programdelar: EaSI-programmet består av tre programdelar. De är till för att stödja

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets beslut nr 283/2010/EU av den 25 mars 2010 om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 87, 7.4.2010, s. 1).

Fortlöpande ändringar av beslut nr 283/2010/EU har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1296/2013 av den 11 december 2013 om Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (”EaSI”) och om ändring av beslut nr 283/2010/EU om inrättande av ett europeiskt instrument Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet (EUT L 347, 20.12.2013, s. 238).

Se den konsoliderade versionen.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1).

Senast ändrat 21.02.2020