Skydd på internationell nivå av rättigheter och friheter för personer med funktionshinder

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Rådets beslut 2010/48/EG om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

VILKET SYFTE HAR BESLUTET OCH KONVENTIONEN?

I och med beslutet antar man å Europeiska gemenskapens vägnar (idag EU) FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, vilken ingår i bilagan till beslutet.

VIKTIGA PUNKTER

Denna internationella konvention ska säkerställa att personer med funktionshinder åtnjuter alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

Konventionen bygger därför på ett antal principer:

Konventionsländerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att dessa principer respekteras konsekvent. De åtar sig även att stödja de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Dessutom bör personer med funktionsnedsättning rådfrågas i samband med utveckling och genomförande av lagstiftning och politik som rör dem.

Skydd mot diskriminering

All diskriminering på grund av funktionsnedsättning är förbjuden och personer med funktionsnedsättning ska garanteras lika och effektivt rättsligt skydd.

Konventionen innehåller särskilda regler i fråga om två befolkningsgrupper:

Konventionsländerna åtar sig att bekämpa stereotypa uppfattningar och att förbättra kunskaperna om kapaciteten hos personer med funktionsnedsättning.

Rättigheter som erkänns i konventionen

I konventionen fastställs en rad rättigheter och friheter som personer med funktionsnedsättning har rätt till. Dessa omfattar

Genomförande av konventionen

Alla åtgärder för internationellt samarbete ska omfatta personer med funktionsnedsättning, i synnerhet samarbete med relevanta internationella och regionala organisationer.

Konventionsländerna ska utse en eller flera nationella kontaktpunkter som ansvarar för genomförandet av konventionen och informera allmänheten om konventionen. De måste upprätta en oberoende mekanism för övervakning av konventionens genomförande. Det civila samhället ska involveras fullt ut i övervakningsförfarandet.

Till sist ska varje konventionsland avge en fullständig rapport om de åtgärder som man har vidtagit för att fullgöra sina skyldigheter, inom två år efter konventionens ikraftträdande för landet i fråga.

VILKEN PERIOD GÄLLER BESLUTET OCH KONVENTIONEN FÖR?

Beslutet har gällt sedan den 26 november 2009. Konventionen trädde i kraft den 3 maj 2008 och har tillämpats i EU sedan den 22 januari 2011.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets beslut 2010/48/EG av den 26 november 2009 om ingående från Europeiska gemenskapens sida av Förenta nationernas konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (EUT L 23, 27.1.2010, s. 35).

Senast ändrat 18.07.2018