Europa 2020: Europeiska unionens strategi för tillväxt och sysselsättning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2010) 2020 slutlig) – Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla

VAD ÄR SYFTET MED EUROPA 2020-STRATEGIN?

Målet med Europa 2020-strategin är att säkerställa att den ekonomiska återhämtningen, efter den ekonomiska och finansiella krisen, stöds av flera reformer, för att på så sätt innan 2020 skapa en solid grund för tillväxt och nya arbeten. Samtidigt som man hanterar de strukturella svagheterna i EU:s ekonomi och ekonomiska och sociala frågor, tar man i strategin även i beaktande de långsiktiga utmaningarna såsom globalisering, ansträngda resurser och befolkningens åldrande.

VIKTIGA PUNKTER

Strategins genomförande under den europeiska planeringsterminen

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen – Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla ([KOM(2010) 2020 slutlig, 3.3.2010).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: En genomgång av strategin Europa 2020 för smart, hållbar tillväxt för alla (COM(2014) 130 final/2, 5.3.2014).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska centralbanken, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Regionkommittén och Europeiska investeringsbanken av den: Insatser för stabilitet, tillväxt och sysselsättning (COM(2012) 299 final, 30.5.2012).

Europeiska rådets slutsatser från Bryssel den 25–26 mars 2010.

Rådets rekommendation (EU) 2015/1184 av den 14 juli 2015 om allmänna riktlinjer för medlemsstaternas och Europeiska unionens ekonomiska politik (EUT L 192, 18.7.2015, s. 27-31).

Rådets beslut (EU) 2015/1848 av den 5 oktober 2015 om riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (EUT L 268, 15.10.2015, s. 28-32).

Senast ändrat 07.02.2017