Modernisering av den högre utbildningen i EU

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Europeiska kommissionens meddelande (KOM(2011) 567 slutlig) – en agenda för modernisering av EU:s system för högre utbildning

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet fastställs prioriteringar för den högre utbildningen i EU. Agendan syftar till att få systemen för högre utbildning att bidra mer till målen för Europa 2020-strategin för tillväxt.

Meddelandet har följts upp med två rapporter till Europeiska kommissionen under 2013 och 2014 om bättre kvalitet på undervisningen och lärandet i Europas högskolor och om nya undervisnings- och inlärningssätt inom den högre utbildningen.

VIKTIGA PUNKTER

I meddelandet anges fem prioriterade områden där EU-länderna och högskolorna kan göra insatser, samt de åtgärder som EU kommer att vidta för att stödja dem i deras arbete.

I en studie från 2015 anges andelen fullbordade utbildningar och avhopp inom den högre utbildningen i Europa.

EU:s bidrag

EU har för avsikt att stödja de nationella myndigheternas och högskolornas insatser på dessa fem områden genom att

Kommissionen kommer bland annat att

BAKGRUND

Se mer information om

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Stöd till tillväxt och sysselsättning – en agenda för modernisering av Europas system för högre utbildning (KOM(2011) 567 slutlig, 20.9.2011)

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén – Insatser till förmån för elever som lämnar skolan i förtid: ett viktigt bidrag till strategin Europa 2020 (KOM(2011) 18 slutlig, 31.1.2011)

Rådets rekommendation av den 28 juni 2011 om politiska strategier för att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid (EUT C 191, 1.7.2011, s. 1–6)

Rådets slutsatser om att minska andelen elever som lämnar skolan i förtid och främja framgång i skolan (EUT C 417, 15.12.2015, s. 36–40)

Senast ändrat 14.06.2016