Program för utbildning och färdigheter för ungdomar

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Meddelande (KOM(2010) 477 slutlig) – Unga på väg – Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

Det syftar till att leverera ett omfattande paket med politiska initiativ för utbildning och sysselsättning för ungdomar i Europeiska unionen (EU). Paketet kallas för initiativet Unga på väg och är en del av Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla.

VIKTIGA PUNKTER

BAKGRUND

För att uppfylla Europa 2020-målet om att öka den allmänna sysselsättningsgraden för åldersgruppen 20–64 till 75 % är det nödvändigt att minska den höga ungdomsarbetslösheten. År 2014 fanns det nästan 5 miljoner ungdomar (under 25 år) som var arbetslösa. Detta motsvarar en arbetslöshet på 21,7 %, mer än dubbelt så hög som arbetslösheten bland vuxna. Dessutom var 7,5 % européer i åldern 15 och 24 varken anställda eller i utbildning.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén: Unga på väg – Ett initiativ för att släppa fram potentialen hos ungdomar att uppnå smart och hållbar tillväxt för alla i Europeiska unionen (KOM(2010) 477 slutlig, 15.9.2010).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rådets slutsatser av den 19 november 2010 om initiativet Ungdom på väg – en integrerad strategi som svar på de utmaningar som ungdomar står inför (EUT C 326, 3.12.2010).

Rådets rekommendation av den 28 juni 2011 – Unga på väg – att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte (EUT C 199, 7.7.2011, s. 1–5).

Senast ändrat 20.10.2016