Europeiskt samarbete på ungdomsområdet (2010–2018)

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Resolution om förnyade ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet

VILKET SYFTE HAR RESOLUTIONEN?

I den fastställs förnyade ramar för ett förbättrat samarbete mellan EU-länderna på ungdomsområdet för perioden 2010–2018. Den följer på en första ram som antogs år 2002 för perioden 2002–2009.

VIKTIGA PUNKTER

Det främsta målet med denna förnyade ram, som även kallas EU:s ungdomsstrategi, är att göra samarbetet och de åtgärder som redan har vidtagits effektivare, och ge ännu större förmåner till ungdomar i EU.

Det finns främst två mål med strategin:

Målen ska uppfyllas genom att främja dialogen mellan ungdomar och beslutsfattare. På så sätt ska man främja ett aktivt medborgarskap, uppmuntra till social integration och garantera att ungdomar inkluderas i utvecklingen av EU-politiken.

För att genomföra detta uppmuntrar man särskilda initiativ som riktar sig till ungdomar, och initiativ till integrering. Dessa görs på åtta specifika områden:

EU-ländernas och Europeiska kommissionens roll

I resolutionen uppmanas Europeiska kommissionen och EU-länderna att anta åtgärder som bidrar till att uppnå målen i ungdomsstrategin. Åtgärder inom dessa områden måste tillämpas med hjälp av en öppen samordningsmetod som kräver politiska åtaganden från EU-länderna och specifika arbetsmetoder.

De främsta genomförandeinstrumenten för EU:s ungdomsstrategi är

Genom EU:s ungdomsstrategi uppmuntrar man dessutom dem till att ta hänsyn till ungdomsfrågor även inom andra politikområden som kan påverka ungdomars vardag, så som ungdomssysselsättning (inklusive ungdomsgarantin) och social integration (EU-plattform mot fattigdom och social utslagning).

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets resolution av den 27 november 2009 om förnyade ramar för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet (2010–2018) (EUT C 311, 19.12.2009, s. 1).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2016–2018 (EUT C 417, 15.12.2015, s. 1).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014, om översikten av den strukturerade dialogen omfattande social integration av ungdomar (EUT C 183, 14.6.2014, s. 1).

Resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, av den 20 maj 2014, om en EU-arbetsplan för ungdomsfrågor för 2014-2015 (EUT C 183, 14.6.2014, s. 5).

Senast ändrat 23.11.2017