Närmare EU-samarbete om yrkesutbildning

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förklaring från EU:s ministrar för yrkesinriktad utbildning och kommissionen om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning

VILKET SYFTE HAR FÖRKLARINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Köpenhamnsprocessen utgör en integrerad del av uppsättningen med strategiska regler för ”yrkesutbildning” (Utbildning 2020), och med den vill man bidra till att nå de mål i Europa 2020-strategin som har med utbildning att göra.

Processen utgörs av

Prioriteringar

De prioriteringar som fastställdes i Köpenhamnsförklaringen utgör grunden för frivilligt samarbete inom yrkesutbildning. De var inriktade på år 2010 och syftade till att

Resultat

EU:s framgång med att uppnå dessa mål och åtgärderna för att ytterligare förbättra yrkesutbildningssamarbetet har fastställts i en rad kommunikéer.

I Maastrichtkommunikén 2004 bekräftades att yrkesutbildningens synlighet och profil verkligen kunnat höjas genom Köpenhamnsprocessen. Där utvecklades också de prioriteringar som fastslogs i Köpenhamnsförklaringen, och det fastställdes särskilda prioriteringar för arbete med yrkesutbildning på nationell nivå, däribland

I Helsingforskommunikén 2006 utvärderades Köpenhamnsprocessen och man gick igenom dess prioriteringar och strategier. Där noterades ett antal resultat, däribland

I Bordeauxkommunikén gjordes en översyn av prioriteringarna och strategierna i Köpenhamnsprocessen mot bakgrund av ett kommande yrkesutbildningsprogram efter 2010. Man konstaterade att processen har visat sig ändamålsenlig för att främja bilden av yrkesutbildning och samtidigt behålla mångfalden i de nationella yrkesutbildningssystemen. Emellertid uppmanade man i kommunikén till nya insatser, i synnerhet beträffande

I Bryggekommunikén 2010 fastställdes långsiktiga strategiska målsättningar för det europeiska samarbetet om yrkesutbildning för perioden 2011–2020, tillsammans med de 22 kortsiktiga målen för perioden 2011–2014, som innebär konkreta åtgärder på nationell nivå för att nå dessa mål. Målen är fortfarande baserade på principerna från Köpenhamnsprocessen, och bygger på tidigare resultat samtidigt som de är tänkta att bemöta aktuella och framtida utmaningar.

I slutsatserna konstaterades att Köpenhamnsprocessen

I kommunikén fastställdes att de europeiska utbildningssystemen, för att yrkesutbildningen ska kunna klara nuvarande och kommande utmaningar, bland annat måste

I Rigaslutsatserna fastställdes en lista med nya mål för perioden 2015–2020, utifrån en översyn av resultaten av målen för perioden 2011–2014.

Det konstaterades i översynen att dessa mål hade hjälpt både Europeiska unionen och kandidatländerna att fokusera och genomföra reformer. Det inrättades fem prioritetsområden för 2015–2020:

BAKGRUND

* VIKTIGA BEGREPP

Livslångt lärande: gör det möjligt för människor att när som helst i livet delta i stimulerande inlärningsupplevelser.

HUVUDDOKUMENT

Förklaring från EU:s ministrar för yrkesinriktad utbildning och kommissionen, församlade i Köpenhamn den 29 och 30 november 2002, om främjande av ett närmare europeiskt samarbete i fråga om yrkesutbildning –”Köpenhamnsförklaringen” (ej offentliggjord i Europeiska unionens officiella tidning).

Senast ändrat 11.10.2016