Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen verkar inom ramen för EU:s politik för yttre förbindelser för att hjälpa länder utanför EU att förbättra utvecklingen av humankapitalet. Därigenom försöker stiftelsen främja tillgången till livslångt lärande och utveckling av färdigheter och kompetenser.

RÄTTSAKT

Europaparlamentet och rådets förordning (EG) nr 1339/2008 av den 16 december 2008 om inrättande av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning)

SAMMANFATTNING

Förordningen fastställer den Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen och upphäver förordning (EEG) nr 1360/90, som ursprungligen inrättade den. Stiftelsen verkar inom ramen för EU:s politik för yttre förbindelser för att främja utvecklingen av yrkesutbildningssystem i följande samarbetsländer:

Stiftelsen ger stöd åt dessa länder för utveckling av invånarnas färdigheter och kompetenser. Stödet består i att delta i reformeringsarbetet för att utveckla grundläggande och påbyggnadsyrkesutbildningar samt tillhandahålla åtkomst till dessa. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen bidrar även till att främja rörligheten, samarbetet mellan undervisningsanstalter och företag samt erfarenhets- och informationsutbyte mellan EU-länderna.

Vad gäller att främja utvecklingen av yrkesutbildningssystem i partnerländerna består stiftelsens roll specifikt i att:

I syfte att fullfölja sina åtaganden ska stiftelsen samarbeta med andra berörda EU-organ, i synnerhet med Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildningen (Cedefop) samt med representanter för arbetsmarknadens parter på europeisk nivå och andra berörda internationella organisationer där det är tillämpligt.

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen drivs i icke vinstdrivande syfte, med status som juridisk person Den har sitt säte i Turin i Italien.

Struktur

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens styrelse ska bestå av en företrädare från varje EU-land, tre företrädare för kommissionen, tre experter utsedda av Europaparlamentet och tre företrädare för partnerländerna, utsedda av kommissionen. Endast företrädarna för EU-länderna och kommissionen ska ha rösträtt, medlemsstaternas företrädare ska ha en röst var och kommissionens företrädare ska tillsammans förfoga över en röst. En av kommissionens företrädare ska utses till direktör i styrelsen som ska sammanträda minst en gång om året. Mandatperioden för styrelsen är fem år och kan förlängas en gång.

Styrelsen ska ansvara för att upprätta en årlig beräkning av utgifter och intäkter samt för att anta stiftelsens årliga arbetsprogram, utkast till tjänsteförteckning, slutliga budget, årliga verksamhetsrapport, arbetsordning och finansiella regler. Den ska ha befogenhet att utse och avsätta direktören samt förlänga dennes mandatperiod.

Direktören ska väljas utifrån en förteckning över kandidater som föreslagits av kommissionen för en mandatperiod på fem år. Mandatperioden kan förlängas en gång i högst tre år. Direktören ska vara rättslig företrädare för stiftelsen och ansvara för dess administration Direktören ska även ansvara för att förbereda och organisera styrelsens arbete samt verkställa styrelsens beslut. Dessutom ska direktören genomföra stiftelsens årliga arbetsprogram och budget.

Stiftelsens inkomster ska i huvudsak bestå av ett bidrag från EU:s allmänna budget samt betalning för utförda tjänster. Stiftelsens slutliga räkenskaper, årliga verksamhetsrapport och arbetsordning ska offentliggöras varje år.

Bakgrund

Sedan antagandet har förordning (EEG) nr 1360/90, som inrättade den Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen, ändrats vid flera tillfällen. Med anledning av nya ändringar och av tydlighetsskäl har förordningen upphävts och ersätts av förordning (EG) nr 1339/2008.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1339/2008

20.1.2009

-

EUT L 354, 31.12.2008, s. 82-93

Senast ändrat 10.09.2015