Införande av euron

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 974/98 – om införande av euron

Artikel 140 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget)

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN OCH ARTIKEL 140 I EUF-FÖRDRAGET?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den har gällt sedan den 1 januari 1999.

BAKGRUND

Tjugoårsdagen för eurons införande infaller 2019. Den 1 januari 1999 låste elva EU-länder sina växelkurser och samma datum antog de en gemensam penningpolitik samt införde euron som en ny gemensam valuta på världens finansmarknader. I dag har 19 EU-länder euron som sin valuta.

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 974/98 av den 3 maj 1998 om införande av euron (EUT L 139, 11.5.1998, s.1).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 974/98 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – tredje delen – unionens politik och inre åtgärder – avdelning VIII – Ekonomisk och monetär politik – kapitel 5 – Övergångsbestämmelser – artikel 140 (f.d. artiklarna 121.1, 122.2 andra meningen och 123.5 FEG) (EUT C 202, 7.6.2016, s. 108).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Konsoliderad version av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – Protokoll (nr 13) om konvergenskriterier (EUT C 202, 7.6.2016, s. 281).

Senast ändrat 14.02.2019