Millenieutvecklingsmålen: åtgärdsplan i tolv punkter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU:s åtgärdsplan i tolv punkter till stöd för millennieutvecklingsmålen – KOM(2010) 159 slutlig

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

För att bidra till att påskynda uppfyllandet av http://www.un.org/millenniumgoals/ (millenniemålen) innan 2015, lade Europeiska kommissionen år 2010 fram en medellångsiktig åtgärdsplan i tolv punkter.

VIKTIGA PUNKTER

Verkställande av åtaganden om offentligt utvecklingsbistånd

För att respektera sitt åtagande att öka EU:s offentliga utvecklingsbistånd till att utgöra 0,7 % av bruttonationalprodukten (BNP) under 2015, har kommissionen föreslagit:

att fastställa årliga åtgärdsplaner för att optimera verkställandet av utvecklingsbiståndet;

att stärka EU:s mekanismer för ansvarighet, med utgångspunkt i en utvärdering av utvecklingsbiståndet;

att EU-länderna utarbetar nationell lagstiftning för fastställande av mål för utvecklingsbiståndet.

Kommissionen bad också andra internationella givare att öka sina bidrag för att närma sig EU:s.

Förbättra biståndseffektiviteten

För att förstärka effektiviteten i utvecklingsbiståndet och samordningen av de olika inblandade parterna, föreslog kommissionen särskilt att:

successivt använda en gemensam ram och en enda programcykel för EU och EU-länderna fram till 2013,

införa ett operativt ramverk för biståndseffektiviteten, arbetsfördelningen, insynen i finansieringen, och EU:s och utvecklingsländernas ömsesidiga ansvarighet;

uppmuntra andra givare att följa principerna om biståndseffektivitet.

Åtgärdsplan för ett snabbt genomförande av millenniemålen

För att påskynda verkställandet av millenniemålen, föreslog kommissionen att EU och EU-länderna:

huvudsakligen riktar sig mot de länder och befolkningar som halkat mest efter,

riktar in sig på de millenniemål där man ligger längst efter och förbättrar effekten av de europeiska sektoriella politikområdena (t.ex. hälsa, utbildning, livsmedelssäkerhet och jämställdhet),

förstärker egenansvaret för millenniemålen hos partnerländerna, (t.ex. genom att integrera millenniemålen i deras egna utvecklingsstrategier, liksom genom förbättring av kvaliteten av statistiska data),

antar ett arbetsprogram för att säkerställa att det finns konsekvens i EU-politik som har en möjlighet att påverka partnerländerna (t.ex. inom nyckelområdena handel och ekonomi, klimatförändringar, livsmedelssäkerhet, migration och säkerhet),

främjar mobiliseringen av inhemska resurser,särskilt genom bättre nationell och internationell skatteförvaltning liksom genom förstärkning av skattesystemen i partnerländerna;

främjar regional integration och handelsutbyten, som gynnar tillväxt och sysselsättning,

identifierar och främjar innovativa finansieringskällor, inklusive offentlig-privata partnerskap, för att säkerställa säkra inkomster för en hållbar utveckling, inklusive i de fattigaste och mest utsatta länderna,

stöder strategier för anpassning till eller mildare effekter av klimatförändringarna i partnerländerna (t.ex. genom att gynna samarbete, forskning och tillgång till grön teknik),

skapar förhållanden för en långsiktig trygghet (de flesta länder som ligger efter i genomförandet av millenniemålen har gjorts bräckliga på grund av väpnade konflikter),

ger nya impulser till processen för ändring av utformningen av världsordningen (d.v.s. förbättrar effektiviteten och legitimiteten i processen tack vare bättre integrering av de fattigaste länderna, vars intressen ofta marginaliseras.

Resultat

EU:s och EU-ländernas åtgärder har medfört vissa positiva resultat. I några fall har resultaten emellertid inte nått upp till målen.

Extrem fattigdom och hunger

Globalt var den extrema fattigdomen halverad år 2010, fem år före schemat, och den har fortsatt att sjunka sedan dess. Trots detta lever fortfarande 836 miljoner personer i extrem fattigdom. 72 av 129 länder har halverat den andel av befolkningen som lider av hunger. 795 miljoner personer lider fortfarande av hunger, 2 miljarder personer av näringsbrist och en fjärdedel av alla barn av hämmad tillväxt.

Universell grundskoleutbildning

Jämfört med år 2000 har antalet barn som inte går i skola nästan halverats. Läskunnighetssiffrorna för unga i åldern 15 till 24 år har stigit från 83 % år 1990 till förväntade 91 % år 2015. Stödet från EU har bidragit till detta, och även till förbättringar på alla andra nivåer inom utbildningsväsendet.

Jämställdhet mellan könen och kvinnors egenmakt

Vissa framsteg har gjorts för att uppnå jämställdhet mellan könen och egenmakt för flickor och kvinnor. Det finns dock ihållande och i vissa fall aldrig förut skådade övergrepp mot kvinnors rättigheter. Könsklyftan är ännu större när bristande jämställdhet kombineras med andra former av exkludering, såsom funktionshinder, ålder, kast, etnicitet, sexuell läggning, geografisk avlägsenhet eller religion.

Barnadödlighet

Det inträffar fortfarande uppskattningsvis 16 000 dödsfall om dagen. Dödlighetssiffrorna för barn under fem år har halverats sedan 1990, från 90 till förväntade 43 dödsfall per 1 000 levande födda år 2015. Större nedgångar har uppnåtts bland de fattigaste hushållen än bland de rikaste i alla områden. Icke desto mindre har framstegen inte varit tillräckliga för att nå målet med en minskning av dödsfallen med två tredjedelar till 2015.

Mödrahälsa

År 2015 är dödligheten nästan hälften av siffran från 1990. Trots det når resultaten inte upp till millenniemålet att minska förhållandet med tre fjärdedelar till år 2015.

Hiv/aids, malaria och tuberkulos (TBC)

Antalet dödsfall till följd av hiv/aids, tuberkulos och malaria har minskat med 40 % sedan år 2000.

Miljömässig hållbarhet

Målen för åtkomst till förbättrade vattentillgångar och minskat antal personer boende i slumområden uppnåddes inom tidsfristen. Förlusterna av miljöresurser och biologisk mångfald har emellertid inte avstannat.

Ett globalt samarbete för utveckling

Framstegen sedan 1990 har varit goda. År 2014 hade nivåerna av utvecklingsbistånd ökat med 66 % jämfört med 2000. Under samma period hade utvecklingsländernas marknadstillgång ökat.

BAKGRUND

EU:sbidrag till millennieutvecklingsmålen

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till rådet, Europaparlamentet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén, av den 21 maj 2010 – EU:s åtgärdsplan i tolv punkter till stöd för millennieutvecklingsmålen (KOM(2010) 159 slutlig, 21.4.2010)

Senast ändrat 13.01.2016