EU och barns rättigheter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

EU-agenda för barns rättigheter – KOM(2011) 60 slutlig, 15.2.2011

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR MEDDELANDET?

I meddelandet presenteras en agenda för att stärka och skydda barns rättigheter så som de fastställs i principerna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och FN:s konvention om barnets rättigheter. I alla politiska beslut från EU som påverkar barn ska deras rättigheter respekteras.

VIKTIGA PUNKTER

Barns rättigheter ska vara en integrerad del i EU:s politiska beslutsfattande. Det innebär att en ”checklista för de grundläggande rättigheterna” finns med i varje lagstiftningsutkast.

EU:s olika rättssystem måste bli barnvänligare. Detta gäller för

familjerättsliga tvister,

registrering av handlingar,

vårdnadsfrågor,

straffrättsliga förfaranden och fängelsedomar,

civilstatus,

behandling av barn som sårbara vittnen.

De mest sårbara barnen behöver skydd om de är

funktionshindrade,

drabbade av fattigdom,

offer för sexuell exploatering eller människohandel,

asylsökande,

ensamma.

Råd bör ges till erfarna och välutbildade yrkespersoner, som kan hjälpa barn att hantera det trauma de har upplevt, för att förstå rättigheter och behov för de olika åldersgrupperna.

Särskild uppmärksamhet bör ges till romska barn i EU, eftersom de är särskilt sårbara och utsatta.

EU driver ett journummer (nr 116 000) för saknade barn.

EU är angeläget om att genomdriva rättigheter för barn världen över för att skydda dem mot sådana hot som våld, barnarbete, väpnad konflikt och sexturism.

EU ser till att

barn är medvetna om sina rättigheter,

barn kan uttrycka sina åsikter,

barn rådfrågas och att man lyssnar på dem,

barn får information om EU-politik som kan påverka dem.

BAKGRUND

Skydd för barns rättigheter är erkänt i fördraget om Europeiska unionen (artikel 3.3) och i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna (artikel 24).

RÄTTSAKT

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén: En EU-agenda för barns rättigheter (KOM(2011) 60 slutlig, 15.2.2011)

Senast ändrat 25.01.2016