Handel med sälprodukter

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen innehåller harmoniserade regler för utsläppande av sälprodukter på EU-marknaden.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen trädde i kraft den 20 november 2009.

BAKGRUND

Sälar jagas inom och utanför EU av många olika skäl. De utnyttjas för livsmedel, olja, späck, organ, skinn och så olika produkter som omega-3-kapslar och kläder.

VIKTIGT BEGREPP

*Inuit: En person som fötts i inuiternas hemland – dvs. de arktiska och subarktiska områden där inuiterna, i nutid eller av hävd, har rättigheter och intressen i egenskap av ursprungsbefolkning – och som erkänns av inuiterna som en medlem av deras folk. Denna term omfattar inupiater, yupiker (Alaska), inuiter, inuvialuiter (Kanada), kalaalliter (Grönland) och yupiker (Ryssland).

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 av den 16 september 2009 om handel med sälprodukter (EUT L 286, 31.10.2009, s. 36–39)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1007/2009 har införlivats i grundtexten. Denna konsoliderade text har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter (EUT L 271, 16.10.2015, s. 1–11)

Senast ändrat 31.03.2016