Export av kulturföremål

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

För att skydda europeiska kulturföremål säkerställer den här förordningen att enhetliga kontroller utförs vid export av sådana föremål utanför EU:s tullområde, med hjälp av exportlicenser.

VIKTIGA PUNKTER

Förordningen drar upp reglerna för skydd vid export av kulturföremål. Den säkerställer att dessa exporter underkastas enhetliga kontroller vid EU:s yttre gränser. En förteckning över de kategorier av kulturföremål som omfattas av förordningen återfinns i dess bilaga I.

Exportlicens

Genomförande

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordning (EU) nr 116/2009 är den kodifierade versionen av en ursprunglig rättsakt (förordning (EEG) nr 3911/92) och dess fortlöpande ändringar. Den har gällt sedan den 2 mars 2009.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Rådets förordning (EG) nr 116/2009 från den 18 december 2008 angående export av kulturföremål (kodifierad version) (EUT L 39, 10.2.2009, s. 1–7).

ANKNYTANDE DOKUMENT

Förteckning över myndigheter som har befogenhet att utfärda exportlicens för kulturföremål, offentliggjord i enlighet med artikel 3(2) i rådets förordning (EG) nr 116/2009 [EUT C 164, 16.7.2009, s. 6–20].

Förteckning över tullkontor med befogenhet att handlägga ärenden om export av kulturföremål, offentliggjord i enlighet med artikel 5(2) i rådets förordning (EG) nr 116/2009 [EUT C 134, 13.6.2009, s. 9–13].

Senast ändrat 20.02.2017