Märkning av livsmedel

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EU) nr 1169/2011 – livsmedelsinformation till konsumenterna

SAMMANFATTNING

Den fria rörligheten för säkra och hälsosamma livsmedel i Europeiska unionen (EU) är till stor nytta för allmänhetens hälsa och välbefinnande och ett väsentligt inslag i den inre marknaden. EU-lagstiftningen garanterar hög hälsoskyddsnivå och säkerställer att konsumenterna får lämplig information för att kunna fatta välgrundade beslut när det gäller den mat de köper och äter.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Förordningen garanterar konsumenterna rätt till tillräcklig information genom att fastställa allmänna principer, krav och ansvarsområden i fråga om märkning av de livsmedel som de konsumerar. Den ger tillräcklig flexibilitet för att man ska kunna bemöta framtida utveckling i livsmedelssektorn. I förordningen sammanförs den tidigare lagstiftningen, direktiven 2000/13/EG om märkning av livsmedel och 90/496/EEG om näringsvärdesdeklaration för livsmedel.

VIKTIGA PUNKTER

Lagstiftningen tillämpas på företag i alla stadier av livsmedelskedjan och på alla livsmedel som är avsedda för slutkonsumtion. Detta innefattar även livsmedel som levereras av eller tillhandahålls till storhushåll.

Ansvaret för att tillhandahålla den nödvändiga informationen, och se till att den stämmer, ligger på tillverkaren som marknadsför livsmedlen under sitt namn. Om tillverkaren finns utanför EU är det importören som har ansvaret.

En del information är obligatorisk. Det gäller livsmedlets namn, ingrediensförteckning, nettokvantitet, sista förbrukningsdag, bruksanvisning om sådan behövs, livsmedelsföretagarens namn och adress samt näringsdeklaration.

Den obligatoriska informationen måste finnas tillgänglig, utan extra kostnad, för konsumenter som köper livsmedel via distansförsäljning redan innan de gör sitt köp.

För alla drycker med mer än 1,2 volymprocent alkohol måste den faktiska alkoholhalten anges.

Ytterligare obligatorisk information måste ges för vissa typer av livsmedel, t.ex. sådana som innehåller sötningsmedel eller ammoniumsalt eller har hög koffeinhalt.

Nettokvantiteten för livsmedel och vätskor uttrycks i liter, centiliter, milliliter, kilogram eller gram.

Vissa livsmedel är undantagna från den obligatoriska näringsdeklarationen, t.ex. örtkryddor och kryddor, aromer och örtteer.

Andra, framför allt färsk frukt och grönsaker, kolsyrat vatten, ättika och vinäger och mejeriprodukter som ost, smör, grädde och fermenterad mjölk, behöver inte ha någon ingrediensförteckning.

Livsmedelsinformation får inte vilseleda allmänheten, särskilt inte genom att antyda att livsmedlet har vissa egenskaper eller effekter som det inte har. Informationen ska vara korrekt, tydlig och lätt för konsumenten att förstå.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från och med den 13 december 2014, med undantag för införandet av näringsdeklaration (från och med den 13 december 2016) och de särskilda kraven på benämningen ”malet kött”, som gäller från och med den 1 januari 2014.

BAKGRUND

Livsmedelsinformation till konsumenterna – lagstiftning på Europeiska kommissionens webbplats.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 av den 25 oktober 2011 om tillhandahållande av livsmedelsinformation till konsumenterna, och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 1924/2006 och (EG) nr 1925/2006 samt om upphävande av kommissionens direktiv 87/250/EEG, rådets direktiv 90/496/EEG, kommissionens direktiv 1999/10/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, kommissionens direktiv 2002/67/EG och 2008/5/EG samt kommissionens förordning (EG) nr 608/2004 (EUT L 304, 22.11.2011, s.18-63)

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1169/2011 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

Senast ändrat 23.11.2015