Säkrare kosmetika för EU-medborgare

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Förordningen har gällt sedan den 11 juli 2013.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter (omarbetning) (EUT L 342, 22.12.2009, s. 59).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 1223/2009 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om utveckling, validering och rättsligt godkännande av alternativ till djurförsök på kosmetikaområdet (2018) (COM(2019) 479 final, 15.10.2019).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet – Översyn av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter vad gäller hormonstörande ämnen (COM(2018) 739 final, 7.11.2018).

Rapport från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om produktspecifika påståenden med utgångspunkt i de gemensamma kriterierna på kosmetikaområdet (COM(2016) 580 final, 19.9.2016).

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om förbuden mot djurförsök och försäljning samt läget när det gäller alternativa metoder på kosmetikaområdet (COM(2013) 135 final, 11.3.2013).

Senast ändrat 18.05.2021