Säkrare kosmetika för européer

Förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter.

SAMMANFATTNING

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Den gör att kosmetiska produkter som säljs i EU blir säkrare genom att säkerhetskraven skärps.

Den förenklar förfaranden för företag och tillsynsmyndigheter inom sektorn.

Genom förordningen uppdateras bestämmelserna så att de nu omfattar den senaste tekniska utvecklingen, bl.a. möjlig användning av nanomaterial.

Det befintliga förbudet mot djurförsök bibehålls.

VIKTIGA PUNKTER

Fler krav för tillverkare när det gäller den säkerhetsrapport som de behöver uppvisa för att släppa en produkt på marknaden.

Ett nytt koncept för en”ansvarig person”för varje produkt enligt följande:

Tillverkare kan inte marknadsföra produkter i EU förrän de har utsett en tydligt angiven person eller ett företag som ansvarig person i EU,

Personen eller företaget ska säkerställa att produkten uppfyller alla relevanta säkerhetskrav enligt lagstiftningen.

Byråkratin för tillverkare minskas genom att det räcker att de registrerar sina produkter endast en gång, via EU:s anmälningsportal för kosmetiska produkter.

Nytt krav på att rapportera allvarliga oönskade effekter enligt följande:

Ansvariga personer och distributörer måste rapportera sådana effekter till de nationella myndigheterna,

De nationella myndigheterna ska sedan dela denna information, och eventuell information från andra källor (användare eller hälso- och sjukvårdspersonal), med motsvarande myndigheter i andra EU-länder.

Förpackningar måste innehålla en mängd information, bl.a. den ansvariga personens namn och adress, innehåll, försiktighetsåtgärder för användning samt en förteckning över beståndsdelar.

Nya bestämmelser för användning av nanomaterial.

Förteckningar över ämnen som är förbjudna eller begränsade för användning i kosmetika.

Distributörer ska kontrollera att märkningen, även sista förbrukningsdag, och språkkraven är i ordning.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Den 11 juli 2013.

BAKGRUND

Kosmetika - EU:s säkerhetsbestämmelser

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförandet i medlemsstaterna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 1223/2009

11.7.2013; 1.12.2010 (artiklarna 15.1 och 15.2, 14, 16, 31 och 32); 11.1.2013 (artikel 16.3, andra avsnittet)

-

EUT L 342, 22.12.2009, s. 59-209

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till förordning (EG) nr 1223/2009 har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har enbart informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om förbuden mot djurförsök och försäljning samt läget när det gäller alternativa metoder på kosmetikaområdet (COM(2013) 135 final, 11.3.2013).

Senast ändrat 19.06.2015