Miljömärke

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Förordning (EG) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

VIKTIGA PUNKTER

Tilldelningskriterier

Behöriga organ

Förfaranden för tilldelning och användning av märket

Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUEB)

I ett beslut från kommissionen från 2010 (beslut 2010/709/EU) inrättas EUEB. Dess medlemmar utses av kommissionen. Den består av representanter från EU-länderna och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, samt från vissa europeiska organisationer som, till exempel, representerar konusmenter, företag och miljöhänsyn. Kommissionen rådfrågar EUEB under utarbetandet eller översynen av kriterierna för tilldelning av märket.

Ekologiska kriterier

FÖR VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN?

Den har gällt sedan den 19 februari 2010.

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 av den 25 november 2009 om ett EU-miljömärke (EUT L 27, 30.1.2010, s. 1-19).

Fortlöpande ändringar av förordning (EG) nr 66/2010 har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens beslut 2010/709/EU av den 22 november 2010 om inrättande av Europeiska unionens miljömärkningsnämnd (EUT L 308, 24.11.2010, s.53).

Kommissionens förordning (EU) nr 782/2013 av den 14 augusti 2013 om ändring av bilaga III till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 66/2010 om ett EU-miljömärke. (EUT L 219, 15.8.2013, s.26–27).

Kommissionens beslut (EU) nr 2016/2003 av den 14 november 2016 om ändring av besluten 2009/300/EG, 2011/263/EU, 2011/264/EU, 2011/382/EU, 2011/383/EU, 2012/720/EU och 2012/721/EU i syfte att förlänga giltighetsperioden för de ekologiska kriterierna för tilldelning av EU-miljömärket till vissa produkter (EUT L 308, 16.11.2016, s.59-61).

Senast ändrat 31.01.2017