Gränsöverskridande betalningar i euro

Syftet med det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) är att säkerställa att elektroniska betalningar i hela euroområdet är lika enkla som att göra kontantbetalningar och att det inte ska finnas några extra avgifter vid en elektronisk betalning i euro i ett annat europeiskt (EU) land.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 924/2009 av den 16 september 2009 om gränsöverskridande betalningar i gemenskapen och om upphävande av förordning (EG) nr 2560/2001.

SAMMANFATTNING

Syftet med det gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) är att säkerställa att elektroniska betalningar i hela euroområdet är lika enkla som att göra kontantbetalningar och att det inte ska finnas några extra avgifter vid en elektronisk betalning i euro i ett annat europeiskt (EU) land.

VILKET SYFTE HAR FÖRORDNINGEN?

Enligt reglerna ska bankerna tar ut samma avgifter för elektroniska betalningstransaktioner i euro som genomförs över gränserna mellan två europeiska länder, och för motsvarande elektroniska betalningstransaktioner i euro som genomförs nationellt, inom samma land EU-land.

VIKTIGA PUNKTER

Elektroniska betalningstransaktioner innefattar överföringar, autogireringar, uttag från uttagsautomater, betalningar med betal- och kreditkort samt kontantöverföringar.

De berörda betalningarna ska göras i euro eller i den nationella valutan i EU-länder som vill tillämpa förordningen. Efter en begäran från Sverige gäller därför principen om lika avgifter även för betalningar i svenska kronor.

Det innebär i praktiken att bankerna måste förse sina kunder med ett internationellt bankkontonummer (IBAN) som ska användas vid gränsöverskridande elektroniska betalningstransaktioner. Bankerna måste också förse kunderna med en bankidentifieringskod (BIC). Dessa överföringar kostar därför inte mer än överföringar inom samma land.

Uppfyllande av skyldigheter

Om en bank inte uppfyller avgiftsreglerna kan dess kunder eller berörda parter lämna in ett klagomål till den nationella myndigheten.

För att säkerställa att tvister mellan banker och kunder avgörs måste EU-länderna inrätta effektiva utomrättsliga tvistlösningar och prövningsförfaranden. Påföljder kan delas ut vid överträdelser.

VILKEN PERIOD GÄLLER FÖRORDNINGEN FÖR?

Från den 1 november 2009.

VIKTIGA BEGREPP

Motsvarande betalningar: betalningar med liknande egenskaper, såsom samma belopp, betalningskanal - t.ex. via uttagsautomater, på internet m.m. - eller betalningsinstrument som används - kort, checkar, autogireringar eller överföringar

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för införlivandet i EU-länderna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EG) nr 924/2009

1.11.2009

-

EUT L 266, 9.10.2009, s. 11-18

Ändringsrättsakter

Dag för ikraftträdande

Sista dag för införlivandet i EU-länderna

Europeiska unionens officiella tidning

Förordning (EU) nr 260/2012

31.3.2012

-

EUT L 94, 30.03.2012, s. 22-37

Förordning (EU) nr 248/2014

21.3.2014

-

EUT L 84, 20.3.2014, s. 1-3

Senast ändrat den 19.06.2015