Säkra leksaker i EU

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

I det beskrivs de säkerhetskrav som måste uppfyllas för leksaker som görs tillgängliga i EU. Dessa krav är utformade för att tillhandahålla en hög nivå för säkerhet och hälsa, skydda allmänheten och miljön och garantera fri rörlighet för leksaker i EU.

I direktivet anges det särskilda ansvar som åligger olika operatörer i leverantörskedjan, från tillverkare till importörer, återförsäljare och distributörer.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har gällt sedan den 20 juli 2009 och trädde i kraft i EU-länderna senast den 20 juli 2011 (förutom bestämmelser om kemikalier, som trädde i kraft senast den 20 juli 2013).

BAKGRUND

Mer information finns här:

HUVUDDOKUMENT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet (EUT L 170, 30.6.2009, s. 1).

Fortlöpande ändringar av direktiv 2009/48/EG har införlivats i originaltexten. Denna konsoliderade version har endast dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE DOKUMENT

Kommissionens direktiv (EU) 2018/725 av den 16 maj 2018 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III punkt 13 i bilaga II till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen vad gäller sexvärt krom (EUT L 122, 17.5.2018, s. 29).

Kommissionens direktiv (EU) 2017/898 av den 24 maj 2017 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller bisfenol A (EUT L 138, 25.5.2017, s. 128).

Kommissionens direktiv (EU) 2017/774 av den 3 maj 2017 om ändring av tillägg C till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, för att anta särskilda gränsvärden för kemikalier som används i leksaker, vad gäller fenol (EUT L 115, 4.5.2017, s. 47).

Kommissionens direktiv (EU) 2017/738 av den 27 mars 2017 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen vad gäller bly (EUT L 110, 27.4.2017, s. 6).

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

Se den konsoliderade versionen.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1). Texten offentliggjord på nytt i rättelse (EUT L 136, 29.5.2007, s. 3).

Se den konsoliderade versionen.

Senast ändrat 20.07.2018