EU-standarder för naturliga mineralvatten

SAMMANFATTNING AV:

Direktiv 2009/54/EG – utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten

SAMMANFATTNING:

VILKET SYFTE HAR DIREKTIVET?

Genom direktivet harmoniseras de förhållanden under vilka naturliga mineralvatten kan säljas inom EU och garanterar att dessa är säkra som dricksvatten.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det gäller från och med den 16 juli 2009.

BAKGRUND

Se mer information om naturliga mineralvatten och källvatten på Europeiska kommissionens webbplats.

VIKTIGA BEGREPP

* Kolsyrat naturligt mineralvatten: vatten som tillsatts koldioxid av annat ursprung än den grundvattennivå eller förekomst som vattnet kommer ifrån.

* Naturligt mineralvatten med naturlig kolsyra: vatten vars innehåll av koldioxid från källan efter dekantering är densamma som vid källan. Här tas hänsyn till att koldioxid från samma grundvattennivå eller förekomst vid behov återförs i samma mängd som försvunnit i samband med dessa operationer.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/54/EG av den 18 juni 2009 om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten (Omarbetning) (EGT L 164, 26.6.2009, s. 45–58)

Senast ändrat 12.04.2016