Reklam för och sponsring av tobak

 

SAMMANFATTNING AV FÖLJANDE DOKUMENT:

Direktiv 2003/33/EG om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror

VAD ÄR SYFTET MED DETTA DIREKTIV?

I direktivet fastställs reglerna för reklam* och marknadsföring av tobaksvaror* i tryckta medier, på radio, i informationssamhällets tjänster och genom tobaksrelaterad sponsring.

VIKTIGA PUNKTER

VILKEN PERIOD GÄLLER DIREKTIVET FÖR?

Det har tillämpats sedan den 20 juni 2003. EU-länderna måste införliva det i sin nationella lagstiftning senast den 3 juli 2005.

* VIKTIGA BEGREPP

Reklam: varje form av kommersiella meddelanden vars syfte eller direkta eller indirekta verkan är att främja en tobaksvara.

Tobaksvaror: alla varor som är avsedda att rökas, snusas, sugas på eller tuggas, om de är tillverkade, även delvis, av tobak.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror (EUT L 152, 20.6.2003, s. 16–19).

Fortlöpande ändringar och rättelser av direktiv 2003/33/EG har införlivats i originaldokumentet. Denna konsoliderade version har enbart dokumentationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (EUT L 95, 15.4.2010, s. 1–24).

Konsoliderad version

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG (EUT L 127, 29.4.2014, s. 1–38).

Konsoliderad version

Rådets rekommendation 2003/54/EG av den 2 december 2002 om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll (EUT L 22, 25.1.2003, s. 31–34).

Senast ändrat 25.07.2016