Tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror

Detta direktiv innehåller bestämmelser om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror i EU:s medlemsländer. Detta omfattar varningstexter på paketen, förbud mot benämningar som mild eller light, högsta tillåtna halt av nikotin, tjära och kolmonoxid och förbud mot tobak för användning i munnen.

RÄTTSAKT

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/37/EG av den 5 juni 2001 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror [Se ändringsrättsakt(er)].

SAMMANFATTNING

Direktivet avser att tillnärma medlemsstaternas lagar och andra författningar som rör:

Cigaretter: högsta tillåtna halter

Med detta direktiv införs högsta tillåtna halter av tjära, nikotin och kolmonoxid i cigaretter för fri omsättning, saluföring och tillverkning i medlemsstaterna. De högsta tillåtna halterna är lägre än dem som fastställdes i direktiv 90/239/EEG om högsta tillåtna tjärhalt i cigaretter, och har utvidgats till att omfatta ytterligare två ämnen (nikotin och kolmonoxid).

Sedan den 1 januari 2004 får de cigaretter som övergår till fri omsättning, saluförs eller tillverkas i medlemsstaterna inte ha halter som överstiger

Halterna ska mätas med hjälp av standarder som angivits av godkända laboratorier utsedda av medlemsstaterna. Resultaten ska årligen rapporteras till de behöriga nationella myndigheterna, som ska vidarebefordra dem till Europeiska kommissionen.

Medlemsstaterna ska också sprida denna information till konsumenterna, samtidigt som de tar hänsyn till sådan information som utgör företagshemlighet.

Märkning

Vad gäller märkning, så fastställer direktivet följande bestämmelser:

Förteckning över ingredienser

Tillverkare och importörer ska årligen förse medlemsstaterna med en förteckning över alla ingredienser och kvantiteter av dessa som används vid tillverkningen av tobaksvaror samt toxikologiska uppgifter, särskilt om hälsoeffekter och beroendeframkallande effekter. Förteckningen ska åtföljas av en förklaring med skälen till att sådana ingredienser ingår. Förteckningen ska också offentliggöras och översändas årligen till kommissionen.

Produktbeskrivningar

Sedan den 30 september 2003 får man inte ge intrycket att en viss vara är mindre skadlig än andra (till exempel genom att använda namn eller figurativa märken).

Tobak för användning i munnen

Medlemsstaterna ska förbjuda utsläppande på marknaden av tobak för användning i munnen utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i artikel 151 i Anslutningsakten för Österrike, Finland och Sverige, i vilken det anges att utsläppande på marknaden av tobak för användning i munnen får fortsätta i Sverige.

Konsekvenser för handeln

Eftersom harmoniseringen och tillnärmningen av de bestämmelser som rör den inre marknaden kommer att medföra ökad tydlighet och säkerhet för marknadens aktörer bedöms de allmänna ekonomiska effekterna som positiva.

Genomförande

I direktivet föreskrivs övergångsperioder för tillämpning av de särskilda bestämmelserna (om högsta tillåtna halter osv.). I direktivet föreskrivs också en andra övergångsperiod när det gäller presentation och försäljning av produkter. De varor som inte är förenliga med detta direktiv får fortsätta att saluföras under ett år efter det att medlemsstaterna har införlivat direktivet. Övergångsperioden för andra varor än cigaretter som inte är förenliga med detta direktiv fastställs till två år.

Kommissionen ska med hjälp av en kommitté anpassa direktivet till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen. Kommissionen ska också få hjälp av en grupp experter på tobakskontroll som ingår i den rådgivande kommittén för förebyggande av cancer, framför allt när det gäller att utarbeta en rapport om anpassningen av direktivet.

Utvärdering

Kommissionen ska vartannat år lägga fram en rapport om tillämpningen av detta direktiv för Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén.

HÄNVISNINGAR

Rättsakt

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EGT/EUT

Direktiv 2001/37/EG

18.7.2001

30.09.2002

EGT L 194, 18.7.2001

Ändringsättsakt(er)

Dag för ikraftträdande

Sista dag för genomförande i medlemsstaterna

EGT/EUT

Förordning (EG) nr 596/2009

7.8.2009

-

EUT L 188, 18.7.2009

Direktiv 2012/9/EU

28.3.2012

28.3.2014

EIT L 69 8.3.2012

Ändringar och fortlöpande korrigeringar till rådets direktiv 2001/37/EG har integrerats i grundtexten. Denna konsoliderade version har endast ett informationsvärde.

ANKNYTANDE RÄTTSAKTER

Kommissionens beslut 2003/641/EG av den 5 september 2003 om användning av färgfotografier eller andra illustrationer för att varna för hälsorisker på tobaksförpackningar [EUT L 226, 10.9.2003].

Detta beslut syftar till att fastställa bestämmelser om fastsättande av färgfotografier eller andra illustrationer som visar konsekvenserna av rökning på hälsan på tobaksförpackningarna. Det följer av direktiv 2001/37/EG om tobaksvaror som redan föreskriver att förstora varningstexterna på paketen. Användningen av chockartade bilder utöver varningstexter är dock inte tvingande.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/33/EG av den 26 maj 2003 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om reklam för och sponsring till förmån för tobaksvaror [EUT L 152, 20.6.2003].

Detta direktiv syftar till att på EU-nivå förbjuda tobaksreklam i tryckta medier, i radioprogram och i informationssamhällets tjänster. Det förbjuder även sponsring av evenemang som är av gränsöverskridande karaktär och som syftar till att främja tobaksvaror.

Rådets rekommendation 2003/54/EG av den 2 december 2002 om förebyggande av rökning och om initiativ för en effektivare tobakskontroll [EGT L 22, 25.1.2003].

Denna rekommendation har till syfte att kontrollera försäljningen av tobaksvaror till barn och ungdomar. Den syftar även till att bättre informera befolkningen om de hälsorisker som är knutna till tobak för att avskräcka från tobakskonsumtion.

Senast ändrat den 13.01.2014